Etiopien

Etiopien är ett av Afrikas fattigaste länder. Av de barn som börjar skolan går endast ca hälften grundskolan till slut. Situationen för de handikappade är mycket svag i Etiopien, och endast en liten del av de handikappade åtnjuter basservice.

Interpedias utvecklingssamarbete i Etiopien

Joukko etiopialaisia lapsia päiväkodin edessä.

Bli fadder för ett daghem i Etiopien

Mången fattig ensamförsörjande mamma i Etiopien frågar sig: ”Var kan mina barn vistas i trygghet om dagen medan jag arbetar?”

Det finns väldigt få daghem i Etiopien, så många barn hänger mor i kjolarna på arbetsplatsen eller lämnas hos grannen eller driver runt med andra barn på gatorna. Oron är stor.

Daghemmet är rätt plats för barnen

Interpedia har, tillsammans med organisationen Maedot, grundat tre daghem i fattiga områden i Etiopien.

Daghemmet ger barnet ett mångsidigt stöd:

  1. en plats där barnet kan vistas under uppsikt av trygga vuxna
  2. god beredskap för skolstarten tack vare daghemmets småbarnspedagogik
  3. bättre hälsa, mera krafter och större inlärningsförmåga tack vare daghemsmaten.

Samtidigt blir det lättare för mödrarna att arbeta för familjens utkomst.

Vi söker nu fler faddrar för våra daghem i Etiopien för att så många barn som möjligt ska få vistas i en trygg omgivning under dagen.

Bli fadder för ett daghem

Arbete för de handikappades rättigheter

Vi verkar i Etiopien för att säkra de handikappade barnens rättigheter. Barnen erbjuds vård och tillsammans med föräldrarna och skolorna stöder man deras möjligheter att gå i skola. Samtidigt arbetar vi energiskt för att avlägsna de missförstånd och den skam i samhället som hänger samman med handikapp.

Utbildning

Såväl på landsbygden som i Addis Abebas slum är målsättningen för vårt utvecklings-samarbete en kvalitativ undervisning. På grund av kostnaderna för skoluniformer och skolmateriel finns det många barn som inte kunnat gå i skola. Vår samarbetspartner erbjuder dessa barn en möjlighet till skolgång i skilda center där de får undervisning på sin egen nivå.

Familjestöd

För att garantera barnen en möjlighet till en balanserad utveckling bör också barnens familjer få stöd. För de barn i Etiopien som är i en sårbar situation erbjuder man mödrarna och andra närstående utbildning så att de kan förbättra sina utkomstmöjligheter. T.ex. det lokala brödet injera eller uppfödning av hönor har gett många familjer önskade tilläggsinkomster. Familjerna kommer via programmet också i åtnjutande av hälsovård.

Vår samarbetspartner i Etiopien

Berhan Lehetsanat – Undervisning och rehabilitering för handikappade barn

Bethlehem Family Development Programme – Familjestöd

Skolcentret i Addis Abeba (GCS) – Utbildningscentrum för medellösa familjer

Maedot – bli fadder för ett daghem i Etiopien

nepalilainen lapsi, jolla on sininen pipo

Bli fadder

Vi arbetar för en bra barndom i Bangladesh, Colombia, Etiopien, Indien, Nepal, Sydafrika och Thailand.

Bli fadder