Internationell adoption Adoptionens eftertjänster

Adoptionens eftertjänster

I Interpedias eftertjänster

  1. kan den adopterade tillsammans med oss som jobbar på Interpedias eftertjänster med låg tröskel komma och diskutera sin adoption och sin bakgrund, sin identitet och saker som har påverkat adoptionen
  2. sköter vi om handlingarnas lagstadgade arkivering så att de adopterade, om de så önskar, under vägledning kan ta del av dem
  3. kan de adopterade be om och behandla nya uppgifter om sin bakgrund (vid behov ber vi om ytterligare uppgifter från den adopterades födelseland)
  4. får de adopterade/adoptivfamiljerna hjälp med arrangemangen av återresan till födelselandet
  5. besvarar vi kontakter från barnens födelseland, varpå vi kontaktar den adopterade och stöttar hen då informationen delges
  6. informerar vi adoptivfamiljerna ifall praxis i kontaktlandet ändrats så att det påverkar adoptivfamiljerna
  7. ordnar vi informationsmöten

Adoptionens eftertjänster i Interpedia

Ni kan boka en tid:

telefon/Whatsapp

050 919 5387 jalkipalvelu@interpedia.fi

Linn Ahlfors

socialarbetare

050 919 5387 linn.ahlfors@interpedia.fi

Sanna Alanko

socialarbetare

050 336 6661 sanna.alanko@interpedia.fi

Vad kostar Interpedias tjänster efter adoptionen?

  • Att komma till Interpedias kontor för att diskutera, bekanta sig med sina dokument och få kopior av dessa är gratis.
  • Kostnader kan uppkomma t.ex. om vi hjälper till att ordnar en återresa och det behövs en guide/tolk.
  • Interpedia har inte möjlighet att stå för kostnaderna för en återresa.