Internationell adoption Adoptionens eftertjänster

Adoptionens eftertjänster

Adoptivföräldrarna och de adopterade kan kontakta Interpedia då de behöver hjälp med att utreda den adopterades bakgrund, med att ordna en återresa till barnets födelseland eller med olika slags nätverk. Kopior av alla dokument som kom i samband med barnbeskedet eller erhölls under adoptionsresan uppbevaras i vårt arkiv.

Huvudsyftet med Interpedias tjänster efter adoptionen är att erbjuda i adoptionslagen avsett bistånd med kontakterna till den adopterades födelseland. Adoptionstjänstorganet har till uppgift att bistå adoptivbarnet och dennes vårdnadshavare samt, efter adoptivbarnets död, dennes avkomlingar och deras vårdnadshavare att få uppgifter om adoptivbarnet och hans eller hennes ursprung från den stat från vilken han eller hon anlände (AdL 33 §).

Vårt jobb präglas av tystnadsplikt vilket betyder att vi kan diskutera saker som har med den adopterades bakgrund eller dokument att göra endast på ett möte på vårt kontor då vi kan försäkra oss om kundens identitet. Via telefon och e-post kan vi endast berätta allmänt om tjänsterna efter adoptionen och komma överens om en mötestid.