Internationell adoption Adoptionens eftertjänster

Adoptionens eftertjänster

Adopterade och adoptivföräldrar kan kontakta Interpedias eftertjänst då de vill diskutera den adopterades bakgrund eller då de behöver hjälp med att utreda bakgrunden, arrangera återresan till födelselandet eller bilda nätverk. Kopior av handlingar som erhållits vid barnbeskedet och på adoptionsresan förvaras i vårt arkiv.

Interpedias eftertjänst erbjuder i adoptionslagen avsett bistånd vid kontakten till den adopterades födelseland. Adoptionstjänstorganet har till uppgift att bistå adoptivbarnet och dennes vårdnadshavare samt, efter adoptivbarnets död, dennes avkomlingar och deras vårdnadshavare att få uppgifter om adoptivbarnet och hans eller hennes ursprung från den stat från vilken han eller hon anlände samt vid överlämnandet av uppgifter erbjuda mottagaren det stöd och den handledning som behövs (AdL 33 §).

I Interpedias eftertjänster

Frågor om bakgrund och identitet
Tillsammans med anställda på Interpedias eftertjänst kan adopterade i alla åldrar med låg tröskel komma och diskutera sin adoptionsbakgrund, sin identitet och faktorer som påverkat adoptionen.

Vi har tystnadsplikt, du kan alltså vända dig med förtroende till oss.  

Ta del av handlingarna
Vi sköter om den lagstadgade arkiveringen av barnens adoptionshandlingar så att de adopterade, om de så önskar, under vägledning kan ta del av dem.

Utredning av bakgrunden
De adopterade kan be om och behandla nya uppgifter om sin bakgrund (vid behov ber vi om ytterligare uppgifter från den adopterades födelseland).

Arrangemang av återresa
De adopterade och adoptivfamiljerna får av oss hjälp med arrangemangen av återresan till födelselandet.

Vidarebefordran av kontakter och stöd vid delgivning
Vi besvarar kontakter från barnens födelseland, varpå vi tar kontakt med den adopterade och stöttar hen då informationen delges.

Vi informerar om födelseländernas ändrade praxis
Vi informerar adoptivfamiljerna ifall praxis i kontaktlandet ändrats så att det påverkar adoptivfamiljerna.

Vi ordnar informationsmöten
Vi ordnar informationsmöten och webbinarier om adoptionens eftertjänster och dess möjligheter för adopterade och adoptivfamiljer.

Adoptionens eftertjänster i Interpedia

Du kan reservera tid för ett möte på kontoret eller ett Teams-möte:

telefon/Whatsapp

050 336 6661 jalkipalvelu@interpedia.fi

Sanna Alanko

socialarbetare

050 336 6661 sanna.alanko@interpedia.fi

Linn Ahlfors

socialarbetare (föräldraledig)

Tankar och känslor kring adoptionens eftertjänster kan dryftas även med adoptionskuratorn.

Vad kostar Interpedias eftertjänster?

  • Att diskutera och ta del av sina egna handlingar samt få kopior av dem är avgiftsfritt.
  • Kostnader kan uppkomma exempelvis för en guide/tolk på återresan, för översättning av handlingar eller för övriga landsspecifika kostnader.
  • Interpedia har inte möjlighet att exempelvis delta i kostnaderna för en återresa.

Bloggtexter om eftertjänsterna, adopterades erfarenheter, identitet och återresor:

Rötterna i Colombia – ICBF ger stöd vid utredning av adopterades bakgrund
Juurimatka ja Nativeland Visit 2015 Thaimaassa
Adoptoidun nuoren elämää
Medborgarskapswebbinariet diskuterade dubbelt medborgarskap och dess betydelse för adopterades identitet
Håret och identiteten – den adopterades hår är mer än en del av utseendet
Utred din bakgrund – tjänster efter adoptionen på Interpedia
Sosiaalinen media ja adoptoidun juurien etsintä
Att bygga upp en trygg identitet
Nativeland Visit 2019 Thaimaassa – adoptoitujen paluu juurille