Internationell adoption Adoptionsprocessen Barnbeskedet och adoptionsresan

Barnbeskedet och adoptionsresan

Med barnbesked avses, att sökandena får meddelande om att ett barn utsetts för dem. Meddelandet inbegriper uppgifter om barnets bakgrund och hälsotillstånd. De uppgifter som finns att tillgå varierar från fall till fall och också beroende på kontaktland. Det kan vara skäl för sökandena att i det här skedet diskutera uppgifterna om barnets hälsa med en specialiserad läkare. Interpedias adoptionsansvariga går tillsammans med sökandena igenom allt som väcker frågor i barnbeskedet. Några garantier för barnets hälsa kan emellertid aldrig ges.

Adoptionsresan och fastställandet av adoptionen

Tidpunkten för adoptionsresan varierar enligt kontaktland. Till en del länder ska adoptionsresan företas mycket snart efter barnbeskedet, till andra kan man resa först efter flera månader. Interpedia ger personliga anvisningar för resan i enlighet med den senaste informationen. Det är bra om sökandena konsulterar barnrådgivningen på sin hemort och reserverar den första besökstiden redan nu.

De blivande adoptivföräldrarna får barnet i sin vård i kontaktlandet. På resan träffar de vanligen en representant för kontaktlandets adoptionstjänstorgan och bekantar sig med barnets födelseland. Beroende på land varierar resans längd mellan ett par veckor och flera månader.

I samband med barnbeskedet och under adoptionsresan är det skäl att komma ihåg barnets integritetsskydd. Det här är viktigt särskilt när det gäller sådant som har samband med barnets födelse och levnadsomständigheter, de biologiska föräldrarnas identitet och sådana fotografier där barnets kan identifieras. Barnets integritet ska vara föremål för föräldrarnas särskilda omtanke.

Utifrån från lagstiftningen i kontaktlandet fastställs adoptionen antingen vid en lokal domstol under adoptionsresan eller senare i Finland, efter familjens hemkomst.

Läs mer på vår blogg:
På adoptionsresan blir en familj till
En skattkista för adoptivbarnet