Internationell adoption Adoptionsprocessen Till dem som överväger adoption

Till dem som överväger adoption

Adoptivföräldraskapet är ett individuellt, givande och mångsidigt föräldraskap. Det bjuder på glädjeämnen och utmaningar och är på många sätt likadant som ett vanligt föräldraskap. Men adoptivföräldraskapet är också alltid speciellt.

Adoptivföräldrarna måste ensamma och senare tillsammans med den rådgivande socialarbetaren bearbeta sina egna smärtpunkter såsom barnlöshet eller missfall. Adoptivföräldrarna är inte redo för adoption förrän de godkänt sina egna förluster. Barnen som placeras för adoption har olika bakgrund. Föräldrar som bearbetat sina egna erfarenheter har goda förutsättningar att erbjuda barnet en trygg uppväxtmiljö, där barnet i något skede av sin uppväxt eventuellt bearbetar sina egna förluster.

Enligt Finlands adoptionslag kan ålderskillnaden mellan adoptivföräldrarna och adoptivbarnet vara högst 45 år. För barnet är det viktigt att föräldrarna är psykiskt och fysiskt friska. Det är skäl att se åtminstone 20 år framåt i tiden och tänka på hur föräldrarna klarar av exempelvis de utmaningar puberteten för med sig. Adoptivbarn, som håller på att bli självständiga, kan också behöva föräldrarnas stöd längre än normalt.

På samma sätt som åldern är också adoptivföräldrarnas hälsa betydelsefull ur barnets synvinkel. Ett barn som redan tidigare i livet varit med om mycket borde inte behöva mista en förälder alltför tidigt.

Det är bra om adoptivföräldrarna är redo att söka och ta emot stöd av utomstående.

Interpedia följer i likhet med de övriga adoptionsorganisationerna den finländska adoptionslagstiftningen. Infomation om de krav som ställs på adoptivföräldrar finns i adoptionslagen. När det gäller internationell adoption har myndigheterna i de olika länderna sina egna krav. Om dem finns det information på våra webbsidor under respektive land.

Beredskapen och förutsättningarna för adoptivföräldraskapet gås igenom under adoptionsrådgivningen, som enligt adoptionslagen är obligatorisk innan adoptionstjänsten inleds. Också olika nätverk och adoptionsförberedelsekurserna är nyttiga när man förbereder sig för att bli adoptivförälder. Över genomgången kurs får man ett intyg som fogas till adoptionsansökan.

Interpedias adoptionsansvariga stöder sökandena med samtal och råd under hela adoptionsprocessen. Stöd fås också av den rådgivande socialarbetaren, av privata adoptionsaktörer och av adoptionskuratorn, som har ett riksomfattande arbetsfält.