Lag och etik

Adoptionslagen (22/2012) med ändringar reglerar internationella adoptioner i Finland. Även Förordningen om adoption (202/2012) reglerar adoptionerna. Utöver lagstiftningen regleras adoptionsverksamheten också av internationella konventioner, av vilka den viktigaste är Haagkonventionen. Det centrala i konventionerna är barnets rätt att växa upp under balanserade förhållanden, helst i en familj. Interpedias verksamhet bygger på principerna i FN:s konvention om barnets rättigheter.

Adoptionslagen

Förordningen om adoption

Adoptionsnämnden

Den allmänna planeringen och ledningen av samt tillsynen över adoptionsrådgivningen och den internationella adoptionstjänsten utövas av adoptionsnämnden i Finland, vars uppgift är bland annat att följa utvecklingen i internationella adoptionsärenden och övervaka att Haagkonventionen efterlevs i Finland. Adoptionsnämnden beviljar verksamhetstillstånd till inhemska adoptionstjänstorgan och godkänner deras utländska samarbetspartner, beviljar adoptionstillstånd till adoptionssökande och tar initiativ till utveckling av internationell adoptionsverksamhet.

Internationella konventioner

FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen), som godkändes 20.11.1989 i FN:s generalförsamling, styr Interpedias verksamhet. Finland ratificerade konventionen 1991.

I konventionen som antogs i Haag 1993 om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner (Haagkonventionen) konstateras att barn ska få växa upp i en familj där de under trygga förhållanden kan utvecklas till balanserade individer. Finland ratificerade Haagkonventionen 1997.

Internationella etiska regler

Interpedia följer i sin verksamhet följande internationella rekommendationer:

  • HCCH:s (Hague Conference on Private International Law) Guide to Good Practice, anvisningar 1 och 2
  • EurAdopts etiska regler
  • Nordiska adoptionsrådets (NAC) etiska regler

Adoptionsverksamheten och utvecklingssamarbetet hålls isär

Interpedia har utvecklingssamarbete med sina samarbetspartner även i länder där vi bedriver adoptionsverksamhet. Utvecklingssamarbetet är emellertid ett separat verksamhetsområde som inte har koppling till adoptionsverksamheten.