Thailand

Department of Children and Youth eller DCY är Interpedias långvariga adoptionskontakt och samarbetet löper väl. Kontakten passar par, barnfamiljer och i begränsad utsträckning också ensamsökande.

Barnen som under de senaste åren kommit har varit 1,5–7 år gamla. DCY:s officiella uppskattning av väntetid är för närvarande tre till fyra år.

Utöver ansökningarna inom kvoten kan ansökningar, som gäller barn i åldern fyra år eller äldre eller barn med svårare särskilda behov, sändas till kontakten utanför kvoten.

Barn i behov av adoptivfamilj

DCY har redan i många år kvoterat antalet nya ansökningar per år. En kvotansökan gäller ett barn under fyra år. Barnen kan ha lindriga särskilda behov. Ansökningar, som gäller barn med svårare särskilda behov eller barn i åldern fyra år eller äldre, kan sändas direkt till DCY utanför kvoten. Via DCY anländer 1–9-åriga barn. Till Thailand kan även ansökningar som gäller syskon sändas.

Krav på adoptionssökande
  • Enligt rekommendationerna kan åldersskillnaden mellan barn och föräldrar som mest vara cirka 40–43 år, men sökandenas önskemål om barnets ålder granskas från fall till fall.
  • Ett långt och stabilt förhållande med minst ett års äktenskap.
  • Sökande ska ha god fysisk och psykisk hälsa (inte nämnvärd övervikt).
  • Sökande ska till sin ansökan foga ett utlåtande av en psykolog.
  • Sökandena ska delta i en adoptionsförberedelsekurs eller andra kurser och infoträffar med adoptionstema.

De som ansöker inom kvoten kan från tidigare ha ett biologiskt eller adopterat barn. Om familjen har flera barn eller då det är fråga om ensamsökande tar DCY:s adoptionsnämnd ett separat beslut om godkännande. De som ansöker utanför kvoten ska ha tillräckliga resurser, och socialarbetaren ska i hemutredningen rekommendera dem som föräldrar till ett äldre barn eller ett barn med särskilda behov.

Adoptionsprocessen

Sökandena kan sända ansökan genast då de fått adoptionstillståndet. Child Adoption Center går igenom ansökan och beslutar om den sökande blir godkänd. Om ansökan godkänns placeras de sökande på DCY:s väntelista i väntan på barnbeskedet. DCY:s officiella uppskattning av väntetiden är för tillfället tre till fyra år. Under den senaste tiden har väntetiden för barn adopterade via Interpedia varierat mellan under ett år och dryga tre år.

Vanligtvis inleder familjen sin adoptionsresa till Thailand cirka tre veckor efter det att barnbeskedet anlänt och godkänts. Under resan träffar familjen DCY:s adoptionsnämnd.

Interpedia har i Thailand en egen kontaktperson som stöder familjen under adoptionsresan.

Adoptionsresan tar i allmänhet tre till fyra veckor. Adoptionen fastställs via Thailands ambassad cirka ett år efter att barnet kommit till Finland.

Interpedias kontakt i Thailand

Thailand undertecknade Haagkonventionen 2004, samtidigt som Child Adoption Center, som lyder under Department of Children and Youth (DCY), fick befogenheter att fungera som Thailands centralmyndighet för adoptionsärenden. DCY verkar som högsta barnskyddsmyndighet under Thailands social- och grundtrygghetsministerium. DCY beviljar bland annat privata thailändska adoptionsorganisationer verksamhetstillstånd och upprätthåller och övervakar barnhemmens verksamhet.

För placeringen av barn ansvarar Child Adoption Center som sköter både inhemska och utländska adoptioner. Alla adoptioner fastställs av DCY:s adoptionsnämnd (Child Adoption Board). DCY har sedan länge samarbetat med Interpedia. Samarbetet inleddes redan 1987.

Ytterligare information

Välkommen att delta i Interpedias informationsträffar där vi berättar om kontakternas särdrag och om adoptionsprocessen. Möten med Interpedias adoptionsansvariga på kansliet ger möjlighet att personligen diskutera sin situation och sina önskemål. Varje adoptionsprocess är individuell.

Närmare information om adoption från Thailand ger adoptionsansvariga Tiina Hemming: tiina.hemming@interpedia.fi, tfn 050 469 9911.

Informationen på denna sida kan ändras.

Adoptionsprocessen

Adoptionsstatistik

Uppföljning och rapportering

Adoptionskostnader

Infoträffarna