Internationell adoption Adoptionskostnader

Adoptionskostnader

Interpedias adoptionsverksamhet finansieras med serviceavgifter som tas ut av adoptionskunderna och med understöd från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA). Interpedia delar in kostnaderna för adoptionsprocessen i serviceavgifter och ersättningar för adoptionskostnader. Dessa betalas till eller via Interpedia. Dessutom tillkommer varierande kostnader för anskaffning och översättning av dokument samt för adoptionsresan.

Adoptionskostnader 2024

Faktureringsschema 2024

Interpedias serviceavgifter

De serviceavgifter som Interpedia tar ut täcker den del av kostnaderna för adoptionsverksamheten som inte kan finansieras med understöd från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) eller andra intäkter. Serviceavgifterna grundar sig på de verkliga kostnader som skötseln av adoptionstjänsten förorsakar för Interpedia.

Avgifterna används för att täcka personalutgifter samt kostnader för att driva kansliet och producera stödtjänster. En stor del av personalresurserna finns till för att sköta de utländska kontakterna så att kontinuiteten i samarbetet kan garanteras.

Serviceavgifterna kan ändras under adoptionsprocessen. Serviceavgifterna uppbärs enligt den gällande prislistan.

Registreringsavgift

Registreringsavgiften 500 euro betalas när kunden registrerar sig som adoptionssökande hos Interpedia.

Årlig serviceavgift

Registreringsavgiften täcker serviceavgiften för registreringsåret. Enligt Interpedias betalningsbestämmelse begärs en årlig serviceavgift (år 2024: 500 euro) för de följande kalenderåren till slutet av det år då barnet anländer till Finland eller tills adoptionsprocessen avbryts.

Avgift för adoptionstjänst

Avgiften för adoptionstjänst betalas i tre poster: den första (1 800 €) i samband med ansökan om adoptionstillstånd, den andra (2 100 €) när ansökningsdokumenten skickas till utlandet och den tredje (2 100 €) när man får det officiella barnbeskedet (tidpunkten varierar från land till land).

Syskontillägg till avgiften för adoptionstjänst

Syskontillägget tas ut i samband med barnbeskedet. Syskontillägget är 500 euro per syskon. Även hos utländska adoptionstjänstorgan är syskontillägg möjliga.

Landspecifika avgifter för adoptionstjänst

De landspecifika avgifterna för adoptionstjänst täcker sådana allmänna kostnader som uppstår skilt för de olika kontakterna, såsom Interpedias eller kontaktpersonens kansli- och lönekostnader samt tillståndsförfaranden.

Förlängning av adoptionstillståndet

I samband med förlängning av adoptionstillståndet debiteras 400 euro.

Ersättning för adoptionskostnader

Med ersättningen för adoptionskostnader finansieras de kostnader för skötseln av adoptionen som går via Interpedia.  Ersättningen betalas till Interpedia i förskott. Interpedia strävar efter att fastställa förskottsbeloppet så att den så exakt som möjligt motsvarar de verkliga kostnaderna. Om kostnaderna har ändrats mycket under sökandenas adoptionsprocess, debiteras den andra posten som avvikande från prislistan så att de sammanräknade kostnadsersättningarna motsvarar de förväntade totala kostnaderna.

När den officiella adoptionsprocessen nått sitt slut då barnet anlänt till Finland, får kunderna en utredning över användningen av kostnadsersättningen. Eventuellt överskott återbetalas till kunden, medan underskott debiteras i form av en slutfaktura.

Kostnaderna i punkterna 1–4 i förteckningen nedan varierar.  Kostnaderna räknas ut på basis av de verkliga kostnaderna.  Kostnaderna påverkas av bl.a. hur många dokument sökandena behöver, valutakurserna vid betalningstidpunkten och samarbetsparters eventuella nya krav i fråga om dokument eller avgifter. Kostnader för uppdatering av dokument har inte beaktats i kostnadsberäkningen.

Kostnaderna i punkten 5 granskas i samband med slutfakturan. De debiteras enligt gällande betalningsbestämmelse för den tidpunkt då barnet anlänt.

Kostnaderna vid sammanställandet av ansökan (kostnadsersättningens post 1)

1 Legalisering, översättning och sändning av dokument
I kostnaderna ingår bestyrkning av dokument hos magistraten eller legalisering hos utrikesministeriet och ambassaderna. Auktoriserade översättares arvoden i Finland. DHL- eller motsvarande kurirpostavgifter.

2 Administrativa avgifter och avgifter till myndigheter i kontaktlandet

Administrativa avgifter som betalas till lokala adoptionsmyndigheter eller adoptionskontakten.

Kostnader vid och efter barnbeskedet (kostnadsersättningens post 2)

3 Vårdavgifter
Vårdavgift som betalas till barnhemmet eller fosterfamiljen.  Vid syskonadoption debiteras avgiften separat för varje barn.

4 Administrativa avgifter och avgifter till myndigheter i kontaktlandet

Den lokala tolkens och/eller advokatens arvode.  Översättarnas arvoden i kontaktlandet.

5 Behandling och postning av uppföljningsrapporter

Kostnader för behandling och postning av uppföljningsrapporter. Avgifterna räknas utifrån hur många rapporter kontakten kräver.