Kansainvälinen adoptio Adoption kustannukset

Adoption kustannukset

Adoption kustannukset

Interpedian adoptiotoimintaa rahoitetaan adoptioasiakkailta perittävillä palvelumaksuilla ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) avustuksilla. Interpedia jakaa adoptioprosessin kustannukset palvelumaksuihin ja adoptiokulukorvaukseen. Näiden Interpedialle tai Interpedian kautta maksettavien kustannusten lisäksi asiakkaille aiheutuu vaihtelevassa määrin kustannuksia asiakirjojen hankkimisesta ja käännättämisestä sekä hakumatkasta.

Adoptiokustannukset 2024

Laskutusaikataulu 2024

Interpedian perimät palvelumaksut

Interpedian perimät palvelumaksut kattavat adoptiotoiminnasta aiheutuvista kuluista sen osan, jota ei voida rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) avustuksilla tai muilla tuotoilla. Palvelumaksujen määräytyminen perustuu Interpedialle adoptiopalvelun antamisesta aiheutuviin todellisiin kustannuksiin.

Maksuilla katetaan henkilöstömenoja sekä toimiston ylläpitoon ja tukipalvelujen tuottamiseen liittyviä kuluja. Henkilöstöresursseista merkittävä osa käytetään ulkomaisten kontaktien ylläpitoon, jolla taataan yhteistyön jatkuvuus.

Muutokset palvelumaksuihin ovat mahdollisia adoptioprosessin kuluessa. Palvelumaksut peritään asiakkailta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Rekisteröitymismaksu

Rekisteröitymismaksu 500 € maksetaan siinä yhteydessä, kun asiakas rekisteröityy Interpedian adoptioasiakkaaksi.

Vuosipalvelumaksu

Rekisteröitymismaksu kattaa rekisteröitymisvuoden asiakasmaksun. Seuraavina vuosina perimme Interpedian maksusäännön mukaisen vuosipalvelumaksun (v. 2024: 500 euroa) kalenterivuosittain sen vuoden loppuun asti, jolloin lapsi on saapunut Suomeen tai adoptioprosessi keskeytyy.

Adoptiopalvelumaksut

Adoptiopalvelumaksut peritään kolmessa erässä: 1. erä (1800 €) adoptioluvan hakemisen yhteydessä, 2. erä (2100 €) hakemusasiakirjojen ulkomaille lähettämisen yhteydessä ja 3. erä (2100 €) virallisen lapsitiedon saamisen yhteydessä (ajankohta vaihtelee maakohtaisesti).

Adoptiopalvelumaksun sisaruslisä

Sisaruslisä peritään lapsitiedon yhteydessä. Sisaruslisä on 500 € per sisarus. Myös ulkomaisilla palvelunantajilla sisaruslisät ovat mahdollisia.

Kohdemaakohtaiset palvelumaksut

Kohdemaakohtaisilla palvelumaksuilla katetaan sellaisia adoptiopalvelun tuottamisesta syntyviä yleisiä kuluja, joita syntyy maakohtaisesti, kuten Interpedian tai yhteyshenkilön toimiston ylläpito- ja palkkakustannukset, lupamenettely.

Adoptioluvan pidentäminen

Adoptioluvan pidentämishakemuksen yhteydessä peritään 400 €.

Adoptiokulukorvaukset

Adoptiokulukorvauksella rahoitetaan Interpedian kautta kulkevat adoption hoitamiseen liittyvät kulut.  Adoptiokulukorvaus maksetaan Interpedialle ennakkona. Ennakon suuruus on pyritty määrittelemään siten, että se vastaa mahdollisimman hyvin todellisia kustannuksia. Jos adoption kuluihin on tullut huomattavia Interpediasta riippumattomia muutoksia hakijoiden adoptioprosessin aikana, adoptiokulukorvauksen toinen erä peritään hinnastosta poikkeavana niin, että kulukorvausten yhteenlaskettu summa vastaa odotettavissa olevia kokonaiskustannuksia.

Virallisen adoptioprosessin tultua päätökseen lapsen Suomeen saapumisen jälkeen asiakkaille lähetetään selvitys adoptiokulukorvauksen käytöstä. Ylijäämä palautetaan asiakkaalle, alijäämä puolestaan peritään asiakkaalta tasauslaskun muodossa.

Alla olevasta luettelosta kohtien 1-4 kustannukset vaihtelevat. Asiakirjojen päivittämiseen liittyviä kuluja ei ole laskettu kustannusarvioon.

Kohdan 5 kulut tarkistetaan tasauslaskun yhteydessä. Kulut velotetaan lapsen saapumispäivänä voimassaolevan maksusäännön mukaisina.

Kulut hakemuksen kokoamisvaiheessa (adoptiokulukorvauksen 1. erä)

1 Asiakirjojen laillistus, käännökset ja lähettäminen
Kuluihin sisältyy asiakirjojen laillistus julkisella notaarilla, ulkoministeriössä ja suurlähetystössä. Auktorisoitujen kääntäjien veloitukset Suomessaja kohdemaassa. DHL- tai vastaavat kuriiripostimaksut.

2 Hallinto- ja viranomaismaksut kohdemaassa
Paikallisille adoptioviranomaisille tai adoptiokontaktille maksettavat hallintomaksut.

Kulut lapsen nimeämisvaiheessa ja sen jälkeen (adoptiokulukorvauksen 2. erä)

3 Hoitomaksut
Lastenkodille maksettava hoitomaksu. Sisaradoptioissa maksu peritään jokaisesta lapsesta erikseen.

4 Hallinto- ja viranomaismaksut kohdemaassa
Paikallisen tulkin ja/tai asianajajan palkkio. Kääntäjien veloitukset kohdemaassa.

5 Seurantaraporttien käsittely ja postitus
Seurantaraporttien postitus- ja käsittelykulut. Maksujen perustana käytetään kohdemaan vaatimien seurantaraporttien määrää.