Internationell adoption Adoptionsprocessen Uppföljning och rapportering

Uppföljning och rapportering

Barnets ankomst förändrar alltid adotivfamiljens vardag. Förändringarna för med sig funderingar kring bland annat den egna föräldrarollen, familjens vardag och barnets bästa. Adoptionsrådgivningen fortsätter efter barnets ankomst så, att socialarbetaren gör uppföljningsbesök. Socialarbetaren ger råd om hur man klarar av den första tidens utmaingar och kartlägger de egna starka sidorna. Man kan också fråga socialarbetaren vilka stödformer kommunen erbjuder. Det lönar sig att utnyttja dem vid behov, så att familjen får en så bra start som möjligt på sitt nya liv tillsammans.

Syftet med uppföljningen är dels att stödja familjen, dels att berätta nyheter om barnet och hela familjen för myndigheterna i barnets födelseland. De vill veta hur barnets utvecklas och om barnet har det bra hos sin nya familj i det nya hemlandet. Det är också viktigt att redogöra för hur eventuella problemsituationer har lösts. På basis av uppföljningsbesöken utarbetar socialarbetaren uppföljningsrapporter, och till rapporterna fogas bilder som berättar om familjelivet. Flera kontaktländer vill, förutom socialarbetarens rapporter, också ha rapporter som familjen själv skrivit. Rapporterna skickas till kontaktlandet på Interpedias försorg.

Socialarbetaren och Interpedias adoptionsansvariga erbjuder stöd och hjälp också efter uppföljningen, som en del av tjänsterna efter adoptionen.