Colombia

Colombia är lämpligt som kontaktland för par, barnfamiljer och ensamsökande.

Barnen som kommit från Colombia under de senaste åren har varit 0–8 år gamla, men ibland kommer även äldre barn och syskon. Den uppskattade väntetiden från det att sökandena blivit godkända av kontaktens adoptionsnämnd är för närvarande 2–4 år. Väntetiderna varierar beroende på barnens behov, sökandenas beredskap att adoptera barn med särskilda behov och önskemålet om barnets ålder.

Ansökningar till Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) kan skickas genast då adoptionstillståndet erhållits.

Ansökningen till La Casa de la Madre y el Niñon dvs. La Casa sker i två steg. Första skedets ansökan kan sändas då adoptionstillståndet erhållits.

Med Fundación Ayuda a la Infancia Hogar Bambi Chiquitines (Chiquitines) håller vi regelbunden kontakt om behovet av nya ansökningar. Vanligen har kontakten 2–3 ansökningar åt gången.

Barn i behov av adoptivfamilj

Till Colombia kan sändas ansökningar som gäller barn med särskilda behov i olika åldrar. Barnen har särskilda behov på grund av sin hälsa, sin bakgrund eller sin ålder.

Barnen som kan adopteras är 0–17 år gamla, barn med särskilda behov som är omhändertagna eller lämnade för adoption. Också ansökningar som gäller syskon kan sändas till Colombia.

Krav på adoptionssökande
  • gifta par (också samkönade par) och ensamsökande kan adoptera, antalet ensamsökande begränsas inte
  • sökandena kan ha önskemål om barnets ålder, dock med begränsningen att största tillåtna åldersskillnaden mellan barnet och den äldre av makarna är 45 år
  • i hemutredningen ska socialarbetaren rekommendera adoption av ett barn minst i åldern 0–5 år
  • sökande som önskar adoptera syskon kan ha önskemål om barnens ålder i åldersgruppen 0–8 år, även äldre syskon kan önskas
  • sökandena ska ha beredskap att adoptera ett barn med särskilda behov
  • sökandena ska ha god psykisk och fysisk hälsa
  • sökandena ska till sin ansökan foga ett utlåtande av en psykolog
  • intyg över deltagande i adoptionsförberedelsekurs
  • en del av våra kontakter har därtill egna kriterier för sökande
  • sökandena ska ha baskunskaper i spanska eller planer för språkstudier
Adoptionsprocessen

Ansökan sänds till Interpedias landskontor i Colombia varefter den översätts till spanska och skickas för behandling till kontaktens adoptionsnämnd. Godkännandet har i allmänhet tagit en till sex månader. Efter godkännande placeras ansökan i den sökandegrupp som önskemålet om barnets ålder anger.

Väntetiderna varierar beroende på kontakt och barnens behov samt sökandenas beredskap att adoptera barn med särskilda behov och önskemålet om barnets ålder. Under de senaste åren har väntetiderna vanligen varat i 2–4 år.

Beroende på barnets ålder och på hur mycket tid barnet behöver för att förberedas inför adoptionen, inleds adoptionsresan 2–6 veckor efter att barnbeskedet kommit. Adoptionsresan varar uppskattningsvis i cirka tre veckor. Adoptionsprocessen inleds i den provins där barnhemmet/fosterfamiljen finns. Adoptionen fastställs i domstol under adoptionsresan. En lokal advokat företräder adoptivfamiljen. Vid officiella kontakter har familjen hjälp av en tolk.

Interpedia har ett landskontor och en kontaktperson i Bogotá.

Interpedias kontakter i Colombia

Colombia anslöt sig till Haagkonventionen 1996. Adoptionsverksamheten övervakas av Colombias högsta statliga barnskyddsmyndighet Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), som bland annat beviljar verksamhetstillstånd till barnhem och som i egenskap av centralmyndighet fastställer alla adoptioner i landet. Via Interpedia adopteras colombianska barn både direkt genom förmedling av ICBF och genom förmedling av två privata organisationer (Chiquitines och La Casa de la Madre y el Niño). Interpedias samarbete med ICBF inleddes 1982.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

ICBF är Colombias högsta statliga barnskyddsmyndighet och lyder under Colombias social- och hälsovårdsministerium. ICBF ansvarar för ett omfattande socialpolitiskt verksamhetsprogram i Colombia. Förutom att ICBF bedriver omfattande barnskyddsverksamhet koordinerar myndigheten adoptionsverksamheten i hela Colombia och sköter därtill nationella och internationella adoptioner av barn som omhändertagits och barn som blivit tillgängliga för adoption. ICBF har regionala kontor runtom i Colombia och därför kan adoptivbarnen komma från vilken som helst provins i landet.

ICBF tar emot nya ansökningar. Ansökan kan skickas genast då adoptionstillståndet erhållits. ICBF tar inte ut några administrativa avgifter.

La Casa de la Madre y el Niño (La Casa)

La Casa är en icke vinstdrivande medborgarorganisation som grundades 1942. Organisationen har tre egna barnhem och ett skyddshem för gravida kvinnor och deras barn i Bogotá. Interpedia inledde 2012 sitt samarbete med La Casa.

Utöver ICBF:s allmänna kriterier för sökande förutsätter La Casa att sökandena har goda familjerelationer, ett barncentrerat levnadssätt och högskoleexamen.

Fundación Ayuda a la Infancia Hogar Bambi Chiquitines

Chiquitines, som grundades 1978, är en privat barnskyddsorganisation som har ett eget barnhem i Cali. Interpedias samarbete med Chiquitines inleddes 1992. På barnhemmet bor både barn som tillfälligt behöver vård och skydd och barn som kan adopteras.

Chiquitines har just nu inte behov av internationella adoptionsansökningar.

Ytterligare information

Välkommen att delta i Interpedias informationsträffar där vi berättar om kontakternas särdrag och adoptionsprocess. Möten med Interpedias adoptionsansvariga på kansliet ger möjlighet att personligen diskutera sin situation och sina önskemål. Varje adoptionsprocess är individuell.

Närmare information om adoption från Colombia ger adoptionsansvariga Marika Elmeranta: marika.elmeranta@interpedia.fi, tfn 050 919 5380.

Informationen på denna sida kan ändras.

Adoptionsprocessen

Adoptionsstatistik

Uppföljning och rapportering

Adoptionskostnader

Infoträffarna