För adopterade

Reservera tid till Interpedias eftertjänst (möte på kontoret eller Teams-möte): jalkipalvelu@interpedia.fi eller telefon/Whatsapp 050 336 6661.

Ofta förekommande frågor

På denna sida har vi gjort en sammanställning av de frågor som adopterade ofta ställer. Var och en adopterad har givetvis sina unika frågor och sin unika bakgrund. Om dina frågor inte blir besvarade här kan du alltid kontakta oss antingen per telefon 050 336 6661 eller e-post: jalkipalvelu(at)interpedia.fi.

Vårt arbete präglas av tystnadsplikt, du kan alltså vända dig med förtroende till oss.

Ibland kan kamratstöd vara till hjälp. De som är yngre än 18 år kan få kamratstöd via läger och de som fyllt 18 år via egna föreningar, vars kontaktuppgifter finns nedan.

Var förvaras adopterade barns handlingar, såsom födelseattester? Kan man själv ta del av handlingarna?

Adoptivfamiljerna har i samband med adoptionsprocessen fått handlingar som rör barnet. Kopior av dessa finns även i arkivet på Interpedias kontor. Om du vill se dina egna handlingar kan du kontakta Interpedia och komma överens om ett möte.

Jag skulle vilja ha mer information om mina biologiska släktingar. Hur ska jag gå till väga?

Du kan kontakta Interpedia och komma överens om ett möte. Först går vi tillsammans igenom de handlingar som finns hos oss och ser efter vad det står om dina biologiska släktingar. Utifrån dina egna önskemål och möjligheter kan vi sedan gå vidare så att vi kontaktar adoptionsmyndigheterna i ditt födelseland och på det sättet få mera information.

Jag hittade en biologisk släkting på sociala medier. Jag skulle vilja ge mig till känna men jag vet inte om jag vågar. Vad ska jag göra?

Vi rekommenderar att kontakten till en biologisk släkting sker via adoptionsmyndigheten. Du kan alltså kontakta Interpedia. Vi kontaktar adoptionsmyndigheten i det land där du föddes och de kontaktar din släkting. Detta sätt att ta kontakt via adoptionsmyndigheten tar längre tid men å andra sidan kan vi säkerställa släktingens identitet (vilket är omöjligt på sociala medier). Därtill kan vi stötta dig under hela utredningstiden och tiden då ni lär känna varandra.  Din släkting kan också få professionellt stöd i en situation som kan väcka många slags känslor.

Varför kom jag till Finland och till just den här familjen?

För vart och ett av barnen som blir tillgängliga för adoption försöker man hitta de föräldrar som bäst svarar mot barnets behov. Ofta letar man först efter en lämplig familj i barnets födelseland och därefter via internationell adoption i utlandet. Ibland har ursprungslandet som praxis att välja familj till barnet. Andra länder har som praxis att fråga adoptionstjänstorganen, såsom Interpedia, huruvida det finns en lämplig familj bland de adoptionssökande. Det är alltså många personer som arbetar för att hitta det lämpligaste hemmet för ett enskilt barn.

Om tre månader åker jag på återresa till mitt födelseland. Kan jag besöka barnhemmet där?

Du kan inte besöka barnhemmet utan förberedelser. Adoptionsmyndigheterna i ursprungslandet kräver att adoptionstjänstorganet, såsom Interpedia, ordnar besöket. Kontakta Interpedia i god tid så vi kan säkerställa att ett besök går att ordna. Sådana besök har oftast utfallit väl men det rådande läget i barnhemmet kan ha en inverkan på hur besöket kan genomföras. Myndigheterna vill också säkerställa att de för barnet viktiga vårdarna är på plats och att de har tillräckligt med tid för besöket.

Vad kan man göra på en återresa?

Du kan planera din återresa utifrån dina egna önskemål. För en del räcker det med att lära känna landet och födelsestaden. Andra vill besöka barnhemmet. Det viktigaste är ändå att den adopterade själv får avgöra hur mycket hen vill ha reda på om sin bakgrund. Besöket på barnhemmet kan vara känsloladdat och om den adopterade inte är redo så kan man skjuta upp besöket till en senare tidpunkt. Det är också bra att komma ihåg att besöken inte alltid går enligt planerna eller att verksamheten i barnhemmet kan ha upphört. Det här försöker vi givetvis informera om redan i planeringsskedet men det är alltså bra att åka i väg med ett öppet sinne.

Mitt minderåriga adoptivbarn funderar mycket på sin bakgrund. Vad kan jag göra?

Adopterade i alla åldrar är välkomna med låg tröskel till adoptionens eftertjänst och diskutera frågor i anslutning till sin bakgrund. Minderåriga kan komma med en förälder eller någon annan vuxen.

Hur är det om det inte finns någon information om min bakgrund?

Om det inte finns någon information om de egna biologiska föräldrarna eller de tidiga åren kan stödet och informationen från adoptionens eftertjänster ge nya synvinklar och sätt att undersöka sin historia.

Vad kostar Interpedias eftertjänster?

  • Att diskutera och ta del av sina egna handlingar samt få kopior av dem är avgiftsfritt.
  • Kostnader kan uppkomma exempelvis för en guide/tolk på återresan, för översättning av handlingar eller för övriga landsspecifika kostnader.
  • Interpedia har inte möjlighet att exempelvis delta i kostnaderna för en återresa.

Samtalsstöd:

Tankar och känslor kring adoptionens eftertjänster kan dryftas också med Våra Gemensamma Barn rf:s adoptionskurator.

I Våra Gemensamma Barn rf:s Adopterades röst-podcast kan vuxna och unga adopterade få kamratstöd i frågor angående adoption.

Psykoterapeut, TM Joona Mikkola betjänar adopterade unga och vuxna samt adoptivfamiljens närstående. Mikkola har både en professionell och en personlig relation till adoptionsfrågor. Mikkolas tjänster består av lång och kort individuell psykoanalytisk psykoterapi, krispsykoterapi och föräldrahandledning. Det är möjligt att få FPA:s rehabiliteringsstöd för dessa.
www.psykoterapiajoonamikkola.com

Adopterades föreningar:

Vuxna internationellt adopterade rf

Till VIA:s facebook sidor

Adoptioperheet ry/Adoptivfamiljer rf

Adoptioperheet ry

Adoptivfamiljer rf

Aikuiset Adoptoidut

Aikuiset adoptoidut facebooksivuille