Sydafrika

Sydafrika är lämpligt som kontaktland för par, barnfamiljer och ensamsökande i begränsad utsträckning.

De barn som kommit till Finland under de senaste åren har vanligtvis varit 1–4 år gamla, men ibland kommer även äldre barn och syskon.

Nya sökande bör förbereda sig på att vänta över ett halvt år på sin tur att skicka ansökan. Väntetiden i Sydafrika (alltså efter det att ansökan skickats) uppskattas vara under ett år till över två år.

Barn i behov av adoptivfamilj

Barnen är 0–6 år gamla. Största delen av de barn som utsetts under de senaste åren har varit 1–4 år.

Barnen kan ha lindriga särskilda behov. Ett av de vanligaste särskilda behoven i Sydafrika är prematuritet. Familjer söks även för barn med svårare särskilda behov, för äldre barn och ibland för syskon.

Krav på adoptionssökande
  • äkta par (också samkönade par) och ensamsökande i begränsad utsträckning kan adoptera
  • god fysisk och psykisk hälsa
  • paren ska ha ett stabilt parförhållande som varat i minst fem år (sambo/äktenskap)
  • adoptivföräldrarnas ålder inverkar på adoptivbarnets ålder
  • sökandena kan ha biologiska barn eller adoptivbarn
  • genomförd adoptionsförberedelsekurs
Adoptionsprocessen

Vi sänder regelbundet nya ansökningar till Abba efter behov och i enlighet med den aktuella situationen. Nya sökande bör förbereda sig på att vänta ungefär ett år på sin tur att skicka ansökan.

Väntetiderna hos Abba varierar i hög grad, vilket beror på Abbas praxis för barnbesked. Familjer för barnen utses inte i den ordning ansökningarna kommit in, utan Abba väljer ut den lämpligaste familjen bland alla ansökningar som kommit in från olika länder, om barnet kan inte få en adoptivfamilj i hemlandet.

Adoptionsresan
  • vanligtvis ska familjen vara på plats i Sydafrika inom cirka två veckor efter att barnbeskedet erhållits
  • adoptionsresan varar i ungefär fyra veckor

Om barnet kommer från området kring Pretoria eller Johannesburg reser familjen endast till Pretoria. Om barnet kommer från någon annan provins reser familjen till denna provins och tillbringar den första veckan eller några dagar där. Under resan får de hjälp av Abbas socialarbetare. Adoptionen fastställs i den provins där barnet fötts.

Interpedias kontakt i Sydafrika

Sydafrika undertecknade Haagkonventionen år 2003. Centralmyndigheten för adoptionsärenden i Sydafrika är South African Central Authority (SACA), som lyder under National Department of Social Development.

Interpedias sydafrikanska samarbetspartner är Abba Specialist Adoption & Social Services. Samarbetet inleddes år 2002. Abba, som är Sydafrikas största adoptionsorganisation, arbetar utgående från Haagkonventionens principer.

Abba samarbetar med flera barnhem i olika provinser runtom i Sydafrika. Abba verkar i Pretoria och Kapstaden. Dessutom har de mindre enheter i andra delar av landet.

Ytterligare information

Välkommen att delta i Interpedias informationsträffar där vi berättar om kontakternas särdrag och om adoptionsprocessen. Möten med Interpedias adoptionsansvariga på kansliet ger möjlighet att personligen diskutera sin situation och sina önskemål. Varje adoptionsprocess är individuell.

Närmare information om adoptioner från Sydafrika ger adoptionsansvariga Marika Elmeranta, marika.elmeranta@interpedia.fi eller tfn 050 919 5380.

Informationen på denna sida kan ändras.

Adoptionsprocessen

Adoptionsstatistik

Uppföljning och rapportering

Adoptionskostnader

Infoträffarna