Internationell adoption Adoptionens eftertjänster Återresor och landsspecifika eftertjänster

Återresor och landsspecifika eftertjänster

Adopterade och adoptivfamiljer kan planera en återresa till barnets födelseland tillsammans med Interpedias eftertjänst. Här behandlas även frågor om medborgarskap och andra landsspecifika eftertjänster.

maapallo

Då den adopterade eller adoptivfamiljen planerar en återresa kan reseplaneringen ske i samarbete med Interpedia.

Adoptionsmyndigheterna i ursprungsländerna kräver att exempelvis besök i barnhemmen ordnas av adoptionstjänstorganet. Kontakta Interpedia i god tid så vi kan säkerställa att ett besök går att ordna. Sådana besök har oftast utfallit väl men det rådande läget i barnhemmet kan ha en inverkan på hur besöket kan genomföras. Myndigheterna vill också säkerställa att de för barnet viktiga vårdarna är på plats och att de har tillräckligt med tid för besöket. Besök i banhemmen kan ske endast vid en i förväg fastställd tidpunkt.

Adoptionens eftertjänster i Interpedia

Du kan reservera tid för ett möte på kontoret eller ett Teams-möte:

telefon/Whatsapp

050 336 6661 jalkipalvelu@interpedia.fi

Sanna Alanko

socialarbetare

050 336 6661 sanna.alanko@interpedia.fi

Linn Ahlfors

socialarbetare (föräldraledig)

Medborgarskap och landsspecifika eftertjänster

Den adopterades medborgarskap

Beroende på födelseland har den adopterade antingen bara finskt medborgarskap eller dubbelt medborgarskap. Adopterade som är födda i Sydafrika, Kenya, Colombia, Thailand och Vietnam behåller i regel sitt medborgarskap i födelselandet. Etiopien, Indien och Kina godkänner inte dubbelt medborgarskap. Efter den adopterades ankomst till Finland har det ibland hänt, att dubbelt medborgarskap införts i handlingarna hos den finländska magistraten trots att den adopterades födelseland inte godkänner dubbelt medborgarskap. Om det finns ett fel i den adopterades handlingar är det bra att kontakta landets ambassad och magistraten för att få felet korrigerat.

Ibland frågar en del adopterade eller adoptivföräldrar hur man ska göra för att avsluta medborgarskapet i födelselandet. Det lönar sig att noga överväga om man verkligen vill avsluta detta medborgarskap, eftersom även ett outnyttjat medborgarskap kan i något skede av livet vara en del av identiteten. Medborgarskap innebär inte heller automatiskt att man är skyldig att göra värnplikt i landet i fråga, eftersom en del av de länder där de adopterade är födda har yrkesarméer. Det kan vara mycket svårt att senare få tillbaka medborgarskapet.

Frågor som gäller medborgarskap sköts hos ifrågavarande lands ambassad i Finland. Vi tar gärna del av erfarenheter som kan vara till nytta för adopterade som går igenom motsvarande process.

Medborgarskapswebbinariet diskuterade dubbelt medborgarskap och dess betydelse för adopterades identitet

Sydafrika

De som adopterats från Sydafrika har i regel dubbelt medborgarskap, med undantag för barn som har haft ett s.k. foreign birth certificate. I god tid innan ni reser till Sydafrika ska ni kontakta Sydafrikas ambassad i Stockholm därifrån ni får aktuell information om vilka resedokument som behövs. Via Sydafrikas ambassad i Stockholm kan adoptivbarn som har dubbelt medborgarskap ansöka om en förändringsprocess av födelseattesten i Sydafrikas befolkningsdatasystem. Det här betyder att barnet är registrerat i Sydafrika med sitt nya finländska namn. Därefter kan man ansöka om ett sydafrikanskt pass till barnet. Den här processen tar flera år och den kan sättas i gång cirka ett halvt år efter att barnet anlänt till Finland eller senare. Sydafrikas ambassad kräver att den här processen har satts i gång när barnet reser till sitt födelseland.

Kontakta i god tid Interpedias eftertjänst om ni vill besöka Abba Adoptions, barnhemmet eller något annat ställe med anknytning till adoptionen. Då får ni Abbas officiella blankett för eftertjänster. Abba/barnhemmet önskar begäran om besök minst en månad innan resan. Om besöket också inkluderar att den adopterade vill reda ut sin bakgrund (möjligt för 18 år fyllda adopterade) önskar Abba att begäran inkommer senast sex månader innan resan. När ni fyllt i blanketten skickar Interpedia den till Abba. Därefter kan ni planera praktiska detaljer med resebyrån Break Away. 

Etiopien

Etiopien godkänner inte dubbelt medborgarskap. Om det står i utdraget från befolkningsdatasystemet att den adopterade har både etiopiskt och finländskt medborgarskap betyder det i själva verket att barnet förmodligen har endast finländskt medborgarskap. Om ni har frågor kring detta kan ni kontakta Etiopiens ambassad i Stockholm och fråga om möjligheten att kontrollera den adopterades uppgifter om medborgarskap. Om en pojke som är 18 år eller äldre skulle ha dubbelt medborgarskap betyder det ändå inte att han måste göra militärtjänst i Etiopien eftersom landet har en yrkesarmé i stället för värnplikt.

Personer som är 18 år eller äldre och som bytt bort sitt etiopiska medborgarskap kan ansöka om ett Ethiopian Origin ID-kort. Närmare information om kortet fås från Etiopiens ambassad. Om det blir aktuellt att ansöka om kortet är det bra att kontakta ambassaden och kontrollera att informationen på deras webbsida är korrekt.

Se till att kontakta Interpedia i god tid om ni planerar en återresa till Etiopien.

Indien

Indien tillåter inte dubbelt medborgarskap. Adoptivbarnet förlorar sitt indiska medborgarskap när adoptionen fastställs.

Det behövs ett visum för att resa till Indien. De som adopterats från Indien kan resa till Indien med ett vanligt turistvisum. I stället för det vanliga sex månaders turistvisumet har de som är födda i Indien möjlighet att ansöka om två olika slags visum. Det ena gäller i 15 år (Persons of Indian Origin – PIO-kort) och det andra gäller hela livet (Overseas Citizenship of India – OCI-kort). I båda fallen lämnas ansökan in till Indiens ambassad i Helsingfors. Det är bra att reservera tid för ansökningsprocessen. Priser och närmare anvisningar finns på ambassadens webbsida: https://www.indembhelsinki.gov.in/consular-services-1.php

Besök på barnhem i samband med återresor till Indien ordnas alltid via Interpedia. Kontakta alltså Interpedia i god tid innan den planerade resan.

Kina

Kina tillåter inte dubbelt medborgarskap.

Det behövs ett visum för att resa till Kina. De som adopterats från Kina kan resa till Kina med ett vanligt turistvisum.

I Kina samarbetar Interpedia med China Women Travel Service (CWTS) kring adoptionens eftertjänster. CWTS ordnar barnhemsbesök och nödvändiga guider/tolkar under återresan. De hjälper gärna även med övriga researrangemang. Interpedia sköter kontakten med CWTS.

Under återresan finns det också möjlighet att besöka CCCWA, men arrangemangen för dessa besök ska påbörjas i god tid före resan.

Colombia

De som adopterats från Colombia har i regel dubbelt medborgarskap. Det här betyder att den adopterade behöver ha ett giltigt colombianskt pass under resan till sitt födelseland.

Ett colombianskt pass som fortfarande är i kraft men är av gammal modell, dvs. inte är elektroniskt avläsbart, fungerar inte som resedokument någonstans i världen efter 24.11.2015.

Närmare information om förnyandet av pass fås från Colombias ambassad.

Mer detaljerad information om processerna och priserna finns på webbplatsen för Colombias ambassad i Finland: http://finlandia.embajada.gov.co/en

I Colombia sköts adoptionens eftertjänster av ICBF:s enhet för eftertjänster. Enheten sköter även eftertjänster riktade till dem som adopterats via privata barnhem. Från Interpedia fås ICBF:s blankett för eftertjänster samt anvisningar. Interpedia sköter kontakten med ICBF.

Thailand

Thailand godkänner dubbelt medborgarskap. Som vuxen kan de adopterade, som så önskar, ansöka om att avsluta sitt thailändska medborgarskap.

En finländsk medborgare behöver inte thailändskt visum för resor kortare än 30 dagar.

I Thailand sköts adoptionens eftertjänster av DCY:s enhet för eftertjänster. FFAC, som är privat, sköter sina eftertjänster själv. Interpedia ger de nödvändiga anvisningarna och sköter kontakten med DCY och FFAC.

Vietnam

Vietnam godkänner dubbelt medborgarskap. År 2014 krävdes registrering för att hålla medborgarskapet i kraft men samma år avskaffades registreringstvånget. Enligt den information som för närvarande är tillgänglig hålls medborgarskapet i kraft automatiskt.