AktuelltRötterna i Colombia – ICBF ger stöd vid utredning av adopterades bakgrund

Rötterna i Colombia – ICBF ger stöd vid utredning av adopterades bakgrund

Reflektioner kring den egna berättelsen och identiteten hör till en människas uppväxt och reflektionerna slutar nödvändigtvis inte vid vuxen ålder. Då en adopterad skapar sin historia finns det fler frågor än vanligt. I Finland ger tjänsterna efter adoptionen, de så kallade eftertjänsterna, stöd till de adopterade i detta arbete.

I Colombia har landets högsta barnskyddsmyndighet Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, alltså ICBF, redan för många år sedan grundat en egen enhet för eftertjänster och utredning av bakgrund. Enheten för eftertjänster hjälper både via ICBF och via privata barnhem adopterade personer att få kontinuitet i sin egen historia, från födelsen via barnskyddet till den nuvarande livsfasen. På enheten arbetar både socialarbetare och psykologer och de har nära samarbete med den övriga personalen på ICBF:s adoptionsavdelning.

Verksamheten inom ICBF:s eftertjänster har tjänat som förbild även för andra adoptionsländer. Interpedia har haft glädjen och äran att delta i utvecklingen av ICBF:s tjänster efter adoptionen.

Den adopterades rätt till sin identitet prioriteras

Enligt colombiansk lag har barn och unga rätt till sin identitet. Banbrytande arbete har under årens lopp utförts i Colombia bland annat i hur uppgifter om barnets bakgrund samlas in och registreras. Numera är uppgifterna i barnbeskedet avsevärt mer detaljerade än till exempel i slutet av 1990-talet.

Adoptivföräldrarna är skyldiga att stödja barnets identitet. Colombias adoptionsanvisningar innehåller råd i hur uppgifterna för barnets levnadshistoria kan samlas in, hur adoptionsidentiteten kan stödjas, hur ursprunget kan sökas och hur språket och kulturen kan bevaras.

Colombias adoptionsanvisningar (på spanska), kapitel VI

Tillgång till adoptionshandlingarna

Vuxna adopterade kan via Interpedia skicka till ICBF:s enhet för eftertjänster en begäran om kopior av alla handlingar som rör den egna barnskyddsprocessen och adoptionen. Då det är fråga om minderåriga kan adoptivföräldrarna skicka en begäran om handlingarna.

Tillsammans med den adopterade gås handlingarna från arkivet igenom och analyseras. ICBF önskar att den adopterade i samband med detta har tillgång till psykosocialt stöd i sitt hemland, eftersom uppgifterna är känsliga. Ibland är det nödvändigt att samarbeta även med den adopterades psykolog eller terapeut då uppgifterna överlämnas.

Ibland hittas dock inte någon information i ICBF:s arkiv utifrån den adopterades uppgifter. Då inleds en mer omfattande efterforskning i samarbete med olika myndigheter och arkiv. Därefter analyseras uppgifterna och berättelsen skapas så långt det är möjligt och behandlas tillsammans med den adopterade. Denna process kan ta tid.

Att söka efter den biologiska familjen

Om den adopterade vill söka efter sina biologiska föräldrar, utreds först möjligheterna att hitta dem och sedan deras vilja att träffa den adopterade. Ibland hittas ingen information men sökandet kan utvidgas till att omfatta släktingar eller vårdare som omnämns i den adopterades uppgifter.

Den adopterade kan även be om sökning av biologiska syskon som blev kvar i den biologiska familjen eller i barnskyddssystemet. Att söka efter syskon som adopterats inom Colombia eller till andra länder är möjligt enbart om dessa syskon också skickat en begäran om sökning till ICBF.

När det gäller minderåriga adopterade är det möjligt att söka efter den biologiska familjen om personal inom hälsovården anser att sökandet är absolut nödvändigt för den adopterades terapeutiska process och att det inte framkallar skadliga effekter. Socialarbetaren som tillhandahåller eftertjänster deltar också i bedömningen.

Det är mycket viktigt för ICBF att psykosocialt stöd erbjuds alla parter i adoptionstriangeln (den adopterade, den biologiska familjen och adoptivföräldrarna) under hela processens gång.

Möte med den biologiska familjen

Om en biologisk familjemedlem hittas måste myndigheterna först säkerställa att personen är den rätta. Sedan ska personen få information om att den adopterade tagit kontakt och därefter ska möjligheten av ett möte utredas samt vilket stöd och vilka förberedelser som behövs.

Först då samtycke erhållits ges kontaktuppgifterna till den adopterade.

Möjliga resultat av sökandet

Den adopterade ska bereda sig på olika resultat av sökandet, som till exempel:

  1. Den biologiska släktingen har dött.
  2. Den eftersökta personen hittas inte.
  3. Den eftersökta personen vill inte kontakta den adopterade.
  4. Den eftersökta personen vill ta kontakt varvid ett fysisk eller virtuelltmöte ordnas. Denna situation ska innefatta stöd från Interpedias och ICBF:s personal.

Det är möjligt att få stöd både före och efter denna process. Efter mötet håller Interpedias och ICBF:s personal kontakt och erbjuder båda parterna psykosocialt stöd vid behov.

Den biologiska familjen söker efter den adopterade

I enlighet med colombiansk lagstiftning förlorar den biologiska familjen alla sina rättigheter och skyldigheter i förhållande till adoptivbarnet.

Den adopterades biologiska familjemedlemmar kan ändå be ICBF anteckna deras kontaktuppgifter i datasystemet. På det här viset kan de kontaktas om den adopterade skickar en begäran om sökning till ICBF. De kan även skicka brev eller bilder till ICBF vilka ICBF sedan på begäran kan ge till den adopterade.

ICBF kontaktar inte den adopterade angående den biologiska familjens eller släktens kontaktförfrågningar om inte den adopterade själv meddelat sitt intresse att söka efter sin biologiska familj.

Kontakten till Colombia

Vi här på Interpedia har nära samarbete med ICBF för att utveckla tjänsterna efter adoptionen. För närmare information kan du ta kontakt med vårt team för eftertjänster: jalkipalvelu@interpedia.fi.

ICBF, liksom myndigheterna i de övriga samarbetsländerna, betonar vikten av att söka sina rötter via adoptionsmyndigheterna och adoptionstjänstorganen så att alla parter i adoptionen kan dra nytta av stödet. Detta är inte möjligt om kontakten uppstår via sociala medier eller privata utredare.

ICBF:s enhet för eftertjänster betjänar alla adopterade, således kan enheten ibland ha hög belastning och då kan det ta tid att få svar. Emellertid försöker ICBF kontinuerligt utveckla sina eftertjänster emedan alla barn har rätt till sin bakgrund och sin egen identitet.

Kolumbian lippu

Marika Elmeranta
Adoptionsansvarig

Som källa har använts ICBF:s framställning The Family Origins Search Procedure in Colombia, Child Identity Protection (CHIP) webbseminarium 18.2.2022

Närmare information finns på ICBF:s webbsidor

Läs mer: Utred din bakgrund – tjänster efter adoptionen hos Interpedia