Internationell adoption Adoptionsprocessen Adoptionstillståndet och kontaktvalet

Adoptionstillståndet och kontaktvalet

Adoptionstillstånd söks hos adoptionsnämnden

Adoptionstillstånd beviljas av adoptionsnämnden som lyder under Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). Adoptionssökanden sänder tillståndsansökan till nämnden via ett elektroniskt säkerhetsformulär och meddelar Interpedia om det. Nämnden kan bevilja eller vägra tillstånd. Den kan också be sökandena om tilläggsutredningar. Dessutom behandlar nämnden ändringar av tillståndsvillkor, byte av adoptionstjänstorgan och förlängningar av tillståndets giltighetstid.

Ett beviljat adoptionstillstånd är giltigt i två år. Om väntetiden är längre än två år ska sökanden ansöka om förlängning av tillståndets giltighet innan giltighetstiden går ut.

Valet av kontaktland

Sökandena kan fundera på en lämplig adoptionskontakt redan under adoptionsrådgivningen. Senast då adoptionstillståndet beviljats ska kontaktlandet väljas. Valet görs i samarbete med Interpedias adoptionsansvariga. Målet är att sammanjämka sökandenas önskemål med de behov som adoptionskontakterna har och på så sätt finna den bästa lösningen.

Det är skäl att i förväg studera informationen om adoptionskontakterna på våra landspecifika webbsidor, på våra landspecifika informationsträffar och via våra adoptionsansvariga.

När kontaktlandet har valts är det dags att sammanställa ansökan. Till vissa länder sänds ansökan direkt, till vissa länder åter måste ansökan vänta på sin tur att bli avsänd. För ansökan behövs en hel del handlingar; uppsättningen varierar landsvis och även årsvis. Interpedias adoptionsansvariga ger uppdaterade anvisningar och en lista över det som behövs för ansökan. Handlingarna kontrolleras, legaliseras och sänds sedan till den utländska adoptionskontakten på Interpedias försorg.