Internationell adoption Adoption Adoptionens historia

Adoptionens historia

Från nationella till internationella adoptioner

Största delen av de adoptioner som genomfördes i vårt land före 1970-talet var adoptioner av finländska barn. Finländska barn adopterades även till andra nordiska länder. I början på 1970-talet började emellertid antalet inhemska adoptivbarn minska till följd av att ensamstående föräldrars situation förbättrades och den nya dagvårdslagen och abortlagstiftningen infördes.

I Finland vaknade i början på 1970-talet intresset för internationella adoptioner som ett resultat av övriga nordiska länders erfarenheter och exempel. År 1974 grundade familjer som adopterat från utlandet Nödställda Barn rf (som senare ändrade sitt namn till Interpedia) för att genom kamratstöd hjälpa nya adoptivfamiljer. Under 1970-talet kom det till Finland cirka 60 adoptivbarn. Under 1980- och 1990-talen ökade antalet från utlandet adopterade barn stadigt. För närvarande adopteras årligen via adoptionstjänstorganen under hundra barn från utlandet. i Finland finns det cirka 5 000 personer adopterade från utlandet, medan det till exempel i Sverige finns cirka 60 000.

Adoptionslagens faser

I Finland trädde den första lagen om adoption i kraft år 1925 (208/1925). Lagen förnyades 1980 och då tillades anvisningar om adoptionsrådgivning. Att adoptivföräldrarna förberedde sig inför den nya livssituationen med stöd av adoptionsrådgivning ansågs utifrån barnets bästa vara allt viktigare. I lagstiftningen från 1980 togs dessutom begreppet stark adoption i bruk, vilket betyder att adoptionen inte kan juridiskt hävas. När adoptionen fastställs får barnet samma ställning i adoptivfamiljen som ett biologiskt barn.

Lagen fick 1985 ett tillägg om internationell adoption och även anvisningar om adoptionstjänst och adoptionstillstånd. Samtidigt fick Interpedia officiellt tillstånd att verka som adoptionstjänstorgan.

År 2009 påbörjades förnyandet av adoptionslagstiftningen i Finland igen. Den nya lagen trädde i kraft 1.7.2012.

Adoptionsorganisationernas samarbete

Nordic Adoption Council (NAC), det nordiska adoptionsrådet som officiellt grundades 1995, har sitt ursprung i Oslo 1977 då det första mer formella mötet mellan de nordiska adoptionsorganisationerna arrangerades. Sedan dess har organisationerna regelbundet arrangerat ett gemensamt möte på olika håll i Norden. Officiellt grundades Nordic Adoption Council 1995 i Köpenhamn.

I början på 1990-talet inbjöds nordiska adoptionsorganisationer att delta i Haagkonventionens expertråd för internationella adoptioner. År 1993 grundades även de europeiska adoptionsorganisationernas paraplyorganisation EurAdopt, till vilken merparten av de nordiska adoptionsorganisationerna anslöt sig.