Bulgarien

Bulgarien är lämpligt som kontaktland för både gifta par och ensamsökande.

Vi kan sända ansökningar till vår bulgariska kontakt Family National Association (FNA). Ansökan kan sändas till Bulgarien genast då adoptionstillståndet är beviljat.

Den uppskattade väntetiden för dem som önskar sig ett litet barn är längre än sex år. Väntetiden kan vara kortare för dem som önskar sig äldre barn eller barn med särskilda behov.

Barn i behov av adoptivfamilj

I Bulgarien finns två adoptionsprogram, basprogrammet och programmet för barn med särskilda behov (sn-programmet). Till båda dessa program kan ansökningar sändas.

De barn som placeras i internationell adoption är oftast 2–9-åriga barn med minoritetsbakgrund. Familjer söks till barn i olika åldrar, men särskilt till litet äldre barn och barn med särskilda behov. De sökande ska ha tillräckliga resurser och i hemutredningen ska det finnas en rekommendation av socialarbetaren om adoption av ett äldre barn eller ett barn med särskilda behov.

Vem kan adoptera?

Som sökande godkänns både gifta par och ensamstående. Familjen kan från tidigare ha antingen biologiska barn eller adoptivbarn. De sökande bör ha god hälsa. Beträffande eventuella diagnoser behövs utlåtande från specialistläkare. Familjens ekonomiska situation bör vara stabil.

Adoptionsprocessen

Väntetiden för dem som önskar sig ett litet barn uppskattas vara längre än sex år. Om sökandena har beredskap att adoptera ett äldre barn eller ett barn med särskilda behov kan väntetiden vara kortare. I programmet för barn med särskilda behov sammanställs ansökan utifrån ett bestämt barn.

Så snart som möjligt efter barnbeskedet kan sökandena resa och bekanta sig med barnet. Denna första resa varar oftast i en vecka. Från det att barnbeskedet godkänts tar det i medeltal 4–6 månader innan man kan hämta barnet. Oftast tar adoptionsresan cirka en vecka, och adoptionen fastställs i Bulgarien. Barnet reser som EU-medborgare med sina adoptivföräldrar till Finland med sitt bulgariska pass.

Internationell adoption i Bulgarien

Bulgarien har varit ansluten till Haagkonventionen sedan 2002. De internationella adoptionerna sker via Bulgariens justitieministerium (Ministry of Justice, MOJ) som verkar som landets centralmyndighet.

Interpedias kontakt i Bulgarien

Interpedia samarbetar i Bulgarien med Family National Association (FNA). Samarbetet inleddes år 2015.

Family National Association är en privat icke vinstdrivande social organisation i Sofia. Bulgariens justitieministerium har gett organisationen befogenheter att verka inom den internationella adoptionen. FNA är grundad 2003 och en av de mest erfarna och befästa adoptionsorganisationerna i Bulgarien. FNA:s medarbetare har en gedigen yrkeskunskap inom adoptionsområdet och inom bland annat delområdena juridik, psykologi och medicin. FNA arbetar utgående från principerna i Haagkonventionen.

Ytterligare information

Välkommen att delta i Interpedias informationsträffar där vi berättar om kontakternas särdrag och om adoptionsprocessen. Möten med Interpedias adoptionsansvariga på kansliet ger möjlighet att personligen diskutera sin situation och sina önskemål. Varje adoptionsprocess är individuell.

Närmare information om adoptioner från Bulgarien ger chefen för adoptionstjänsten Salla Hari, salla.hari@interpedia.fi, tfn 040 500 8309.

Informationen på denna sida kan ändras.

Adoptionsprocessen

Adoptionsstatistik

Adoptionskostnader

Infoträffarna