Utvecklingssamarbete Interpedias utvecklingssamarbete

Interpedias utvecklingssamarbete

Interpedias utvecklingssamarbete täcker utvecklingsprojekt, fadderbarnsprogram och arbete kring global fostran.

Målet med Interpedias utvecklingssamarbete

Interpedias utvecklingssamarbete har specifika mål och tyngdpunkter, som vi fokuserar på under perioden 2021–2025. Målet med Interpedias utvecklingssamarbete är att förverkliga barnets rättigheter för alla barn.

All verksamhet inom Interpedias utvecklingssamarbete strävar efter detta.

Vårt arbete finansieras huvudsakligen med stöd från faddrar och månadsgivare, samt Utrikesministeriets projektstöd för civilsamhällesorganisationer.

Interpedias utvecklingssamarbete
 • samarbetsorganisationer i 13 organisationer i sju olika samarbetsländer
 • direkt stöd årligen till ca 5 000 barn och 300 familjer, som också tusentals andra barn dragit nytta av
 • årlig verksamhet i ca 120 skolor i samarbetsländerna
Tyngdpunkterna i Interpedias utvecklingssamarbete
 • rätt till utbildning
 • rätt till skydd
 • rätt till tillräcklig levnadsstandard

Förfaringssätt inom Interpedias utvecklingssamarbete

Interpedias och partnerorganisationernas arbete grundar sig på stor expertis, och för att lyckas med förverkligandet av barnets rättigheter krävs också god förvaltning.

År 2021 använde vi minst 76 cent av varje donerad euro, till att hjälpa barn i våra samarbetsländer. Högst 24 cent användes för att genomföra insamlingarna och för de nödvändiga stödåtgärderna: uppföljning av verksamheten och behandling av rapporter, personalens löner, post- och informationskostnader, insamlingstillstånd, bankavgifter och fakturering.

Barnets bästa är utgångspunkten i verksamheten

 • vi följer finska fadderorganisationers gemensamma etiska regler för fadderverksamhet
 • vi följer etisk kommunikation, vars principer är att respektera barnen och deras integritet

Vår medelshantering övervakas av

 • Interpedias personal, styrelse och bokföringsbyrå
 • Interpedias revisorer
 • samarbetsländernas revisorer
 • samarbetsländernas myndigheter och partnerorganisationer
 • Utrikesministeriet i Finland
 • Polisstyrelsen (myndigheten för övervakning av penninginsamlingar)

Varför Interpedia?

 • obunden finländsk organisation, utan någon internationell paraplyorganisation
 • högt värderade lokala samarbetsorganisationer som känner sitt lands förutsättningar och behov
 • lång erfarenhet av utvecklingssamarbete och våra verksamhetsländer
 • vi verkar etiskt med hänsyn till barnets bästa
 • som donator vet du till vilket land och program ditt stöd går

Vi övervakar kvaliteten på vårt arbete

 • Våra samarbetsorganisationer rapporterar regelbundet till oss: partnerorganisationerna skickar skriftliga och ekonomiska rapporter två till fyra gånger om året, och revisionsberättelse en gång om året. Interpedia skickar inte nytt stöd förrän användningen av det föregående stödet har rapporterats.
 • Vi gör regelbundet tjänsteresor till våra samarbetsländer: Besöken möjliggör ett fungerande samarbete och utveckling av verksamheten.
 • De projekt som finansierats av Utrikesministeriet följs särskilt noggrant upp: Vi väljer våra projektpartner omsorgsfullt och vi ansöker tillsammans om projektstöd från Utrikesministeriet i Finland. I ansökningsskedet bedömer flera experter projektansökningarna. Under projektets gång rapporterar Interpedia årligen till Utrikesministeriet om hur arbetet framskrider och om effektiviteten och användningen av stödet. Utrikesministeriet följer noggrant med användningen av stödet också via revisionen. Därtill bedöms projektets resultat av en obunden utomstående granskare.

Vårt utvecklingssamarbete styrs av avtal och program

nepalilainen lapsi, jolla on sininen pipo

Bli fadder

Vi arbetar för en bra barndom i Bangladesh, Colombia, Etiopien, Indien, Nepal, Sydafrika och Thailand.

Bli fadder

Bli fadder för ett daghem

Vi söker nu fler faddrar för våra daghem i Etiopien för att så många barn som möjligt ska få vistas i en trygg omgivning under dagen.

Läs mer