Internationell adoption Adoptionsprocessen

Adoptionsprocessen

Till dem som överväger adoption

En adoption innebär en stor förändring i både föräldrarnas och barnets liv. Adoptivföräldrarna behöver tid på sig för att som föräldrar kunna stödja barnet på bästa möjliga sätt. Läs mer

Adoptionsrådgivningen

Adoptionsprocessens första steg är adoptionsrådgivningen, som tillhandahålls av socialväsendet i det egna välfärdsområdet, antingen i egen regi eller som en utlokaliserad tjänst. Att inleda rådgivningen är inte ännu något adoptionsbeslut. Under rådgivningen kan du i lugn och ro fundera om internationell adoption är det rätta alternativet för dig. När rådgivningen är genomförd utarbetas en hemutredning till grund för ansökan om adoptionstillstånd. Läs mer

Registrering som kund hos ett adoptionstjänstorgan

En förutsättning för internationell adoption är, att sökandena är kunder hos ett adoptionstjänstorgan. Sökandena kan välja vilket adoptionstjänstorgan som helst oberoende av var adoptionsrådgivningen genomförts. Läs mer

Ansökan om adoptionstillstånd

Adoptionssökanden sänder tillståndsansökan till nämnden via ett elektroniskt säkerhetsformulär och meddelar Interpedia om det. Adoptionsnämnden kan bevilja tillstånd till adoption, begära tilläggsutredningar eller avslå ansökan. Läs mer

Val av kontaktland

Adoptionssökandena väljer i samarbete med Interpedia det kontaktland som de finner lämpligast och sammanställer en ansökan. Läs mer

Då ansökan lämnats in: individuella väntetider

Adoptionsarbetet är numera i hög grad skräddarsytt, sålunda är också väntetiderna mycket individuella. Läs mer

Väntetiden: förberedelse inför adoptivföräldraskapet

Väntetiden varar oftast några år och används till att förbereda sig för adoptivföräldraskapet. Läs mer

Barnbesked

Ett barn utses för sökandena som sedan kan inleda sin adoptionsresa. Läs mer

Uppföljningsperioden

Då barnet anlänt fortsätter den rådgivande socialarbetarens stöd till familjen i form av uppföljning. Utöver uppföljningen och stödet skriver socialarbetaren uppföljningsrapporter till barnets födelseland. En del länder kräver av adoptivfamiljerna rapporter som de själva skrivit. Läs mer

Tjänster efter adoptionen

Interpedia erbjuder adoptivföräldrarna och de adopterade stöd vid utredandet av den adopterades bakgrund, vid arrangerandet av återresor och vid kontakten till olika nätverk. Läs mer

Beställ informationspaketet om internationell adoption som innehåller grundläggande fakta om adoptionsprocessen och frågeställningar för den som överväger adoption.