Tjänster efter adoptionen

Adoptivföräldrarna och de adopterade kan kontakta Interpedia då de behöver hjälp med att utreda den adopterades bakgrund, med att ordna en återresa till barnets födelseland eller med olika slags nätverk. Kopior av alla dokument som kom i samband med barnbeskedet eller erhölls under adoptionsresan förvaras i vårt arkiv.

Huvudsyftet med Interpedias tjänster efter adoptionen är att erbjuda i adoptionslagen avsett bistånd med kontakterna till den adopterades födelseland. Adoptionstjänstorganet har till uppgift att bistå adoptivbarnet och dennes vårdnadshavare samt, efter adoptivbarnets död, dennes avkomlingar och deras vårdnadshavare att få uppgifter om adoptivbarnet och hans eller hennes ursprung från den stat från vilken han eller hon anlände samt då uppgifterna överlämnas erbjuda mottagaren det stöd och den handledning som behövs (AdL 33 §).

Kontaktperson i frågor som gäller Interpedias tjänster efter adoptionen är organisationsplanerare Linn Ahlfors, jalkipalvelu(at)interpedia.fi

Läs mer: Tjänster efter adoptionen