Adoption

Adoptionstjänstorganet Interpedia

Interpedia är ett av adoptionsnämden auktoriserat adoptionstjänstorgan vid internationella adoptioner. Vi samarbetar med adoptionssökande och med utländska adoptionstjänstorgan inom ramen för Finlands adoptionslagstiftning.

Interpedia har lång erfarenhet av internationella adoptioner och vidsträckta kontakter till utlandet. Som auktoriserat adoptionstjänstorgan samarbetar Interpedia endast med de utländska samarbetskontakter som godkänts av adoptionsnämnden i Finland. För tillfället samarbetar vi med Bulgarien, Colombia, Indien, Sydafrika och Thailand.