Adoptionsrådgivningen

Adoptionsprocessens första steg är adoptionsrådgivningen, som tillhandahålls av socialarbetarna i det egna välfärdsområdet eller socialarbetarna på Rädda Barnen rf:s lokalbyrå. Rådgivningen är kostnadsfri för alla sökande.

Sökandena kontaktar socialväsendet i det egna välfärdsområdet och får där besked om vem som sköter adoptionsrådgivningen i kommunen. Rådgivningsperiodens längd varierar, men medeltalet är ungefär ett år. Under rådgivningsperioden träffar socialarbetaren sökandena flera gånger, också i deras hem.

Adoptionsrådgivningens syfte är att hjälpa sökandena att förbereda sig och granska sin beredskap för adoptivföräldraskapet. Socialarbetaren både förbereder sökandena och utvärderar deras lämplighet som adoptivföräldrar på basis av flera faktorer, t.ex. åldern, familjesituationen, hälsan, ekonomin, fostringsresurserna och motiven för adoption. Dessutom samtalar parterna om familjens historia och sökandenas erfarenheter av anknytning och uppfostran.

När rådgivningen är genomförd utarbetas en skriftlig utredning som kallas hemutredning. I detta dokument redogörs för sökandenas levnadsförhållanden och adoptionen förordas eller förordas inte. Sökandena kan studera och kommentera hemutredningen innan den sänds vidare.

Senast då adoptionsrådgivningen är genomförd väljer sökandena sitt adoptionstjänstorgan, som kan vara Interpedia rf eller Rädda Barnen rf. Sökandena kan välja vilket adoptionstjänstorgan som helst oberoende av var adoptionsrådgivningen genomförts.

Hemutredningen skickas till adoptionstjänstorganet och på dess försorg till adoptionsnämnden  i samband med ansökan om adoptionstillstånd.

Ytterligare uppgifter (på finska): Opas adoptioneuvonnan antajille (Handbok för dem som ger adoptionsrådgivning)