Skolcentret i Addis Abeba (GCS)

 

Bli fadder till en förstaklassare i Etiopien!

Skolcentret i Addis Abeba öppnade åter sina dörrar efter coronapausen och de nya eleverna fick äntligen börja skolan. Välkommen att bli GCS-fadder och på så sätt stödja ett barn ända från skolstarten!

Varför just skolcentret i Addis Abeba?

  1. Barn från fattiga familjer får kvalitetsundervisning och stöd för fortsatta studier
  2. Omsorgen om barnen är helhetsinriktad
  3. Skolan är en föregångare också när det gäller inkluderande undervisning av barn med funktionsvariationer

Vad är skolcentret i Addis Abeba (GCS)?

Skolcentret i Addis Abeba (German Church School) är ett skol- och socialcenter som upprätthålls av tyska kyrkan. Det har verkat i Addis Abeba i mer än 40 år. Centret erbjuder utbildning och stöd för barnen och deras familjer. Tack vare stödet kan barnen delta i kvalitativt högtstående undervisning och får därmed bättre framtidsmöjligheter. De barn som gått i GCS har klarat sig bra i sina studier och avlagt examina som leder till välrenommerade yrken, till exempel ingenjör, jurist, bokförare, pilot.

Skolcentret i Addis Abeba erbjuder närområdets barn grundläggande utbildning till och med klass åtta. Klasserna 1–8 omfattar den etiopiska grundskolan, som i princip är obligatorisk. Den grundläggande utbildningen i Etiopien är också avgiftsfri men trots det utom räckhåll för många barn eftersom skolgången medför utgifter för bland annat läromedel och skoluniform. Till skolcentret antas barn från fattiga familjer i närområdet, speciellt barn från storfamiljer, ensamförsörjares barn och föräldralösa barn. Endast ett barn per familj kan antas till GCS-skolan.

Med hjälp av fadderstödet finansieras barnens utbildning, skoluniformer och läromedel. Dessutom får barnen en del av fadderstödet i pengar, vilket bidrar till försörjningen och möjligheterna att fortsätta med skolgången. Summan har stor betydelse för familjernas dagliga liv. Skolan följer den etiopiska läroplanen och alla lärarna är etiopier. Undervisningen håller hög nivå, och Etiopiens undervisningsministerium har utsett GCS till auskulteringsskola. Det betyder att lärarstuderandena kan fullgöra sin tre månader långa praktik vid den här skolan.

Skolcentret har nästan 400 elever. Skoldagen börjar kl. 8.30 på morgonen och slutar 15.30 på eftermiddagen. Under dagen får eleverna ett mellanmål i skolan: banan och bröd eller bröd och mjölk. En del barn har också med sig en varm måltid hemifrån. Också de gymnasister som deltar i stödundervisningen på lördagarna får ett mellanmål.

Kvalitativ studiemiljö

Skolans utmärkta undervisning har ett stort stöd i den fina studiemiljön. Här finns ett laboratorium för undervisningen i biologi, kemi och fysik samt en datorklass för undervisningen i datateknik. Skolbiblioteket får användas av eleverna och omfattar en stor mängd litteratur i olika ämnen. Biblioteket erbjuder också lugna platser för läxläsning.  I klassrummen har barnvänligheten och säkerheten beaktats; de är färgglada och trivsamma med ordentliga pulpeter för eleverna. Också skolgården är trygg och har planerats så, att där finns gott om utrymme för lekar.

Skolan stöder barnens välbefinnande också i vidare bemärkelse: i skolan verkar en hälsoklinik och alla barnen får via skolan en täckande sjukförsäkring. Eleverna kan utnyttja landets allmänna eller privata hälsoservice och får mot kvitto avgiften tillbaka av skolan. På skolgården finns också en vattenstation, så barnen får friskt vatten att dricka varje dag. Skolan följer också upp barnens skolfrånvaro, och man visar genuint intresse för elevernas studieframgång.

Inkluderande undervisning

Skolcentret satsar också på inkluderande undervisning, det vill säga på att integrera elever med olika slags funktionsvariationer i skolgemenskapen. De funktionsnedsatta barnen deltar i undervisningen tillsammans med de övriga eleverna och får vid behov individuell hjälp av dem.

För rörelsehindrade barn tillhandahåller skolan rullstolar, och på gården har man byggt ramper för att de här barnen ska kunna röra sig hinderfritt på skolområdet. En hiss är också under byggnad, vilket ytterligare förbättrar tillgängligheten. För elever med nedsatt syn finns studiematerial med punktskrift och genom GCS kan de också få glasögon, vilket behövs i många fall.

Integreringen av dem som avviker från mängden skapar en vidsynt attityd och lär de övriga eleverna att bemöta och godkänna olika slags människor. På rasterna leker de funktionsnedsatta barnen tillsammans med de andra eleverna och känner gemenskap med dem, vilket stärker deras självförtroende.

Från grundskolan till fortsatta studier

Genom att skapa kontakter med andra läroinrättningar och utveckla goda uppföljningsmetoder har GCS kunnat ge många barn möjlighet att fortsätta sina studier efter den grundläggande utbildningen. De fortsatta studierna inleds i närområdets statliga skolor, som meddelar undervisning till och med klass 12. Eleverna från GCS placeras i klasserna 9–10, vilka motsvarar gymnasienivån i Finland. De gymnasister som kommer från GCS kan om lördagarna delta i stödundervisning  i sin gamla skola. De elever som är med i fadderprogrammet får finansiellt stöd och stödundervisning under hela sin studietid.

Efter klass 12 fördelas studieplatserna på basis av resultaten i riksomfattande prov, och de elever som gått i GCS har ofta varit bland dem som tilldelats en studieplats vid ett universitet eller ett yrkesinstitut. De omfattas av fadderstödet ända tills de avlägger examen. Interpediafaddrarna har alltså möjlighet att stöda sitt personliga fadderbarn också under de fortsatta studierna vid yrkesintitut eller universitet. GCS fadderprogram håller kontakt med eleverna och kontrollerar att fadderstödet används på överenskommet sätt, till exempel till boendet på skolinternat eller till skolmaterial.

Du kan stödja verksamheten vid skolcentret i Addis Abeba (GCS) som fadder eller som månadsgivare.