AktuelltEtisk insamling och god förvaltning

Etisk insamling och god förvaltning

Pålitligheten av olika insamlingsaktörer väcker tidvis diskussion, och ämnet är återigen aktuellt. Det är nyttigt för både donatorerna och insamlarna att reflektera över vad som kännetecknar en etisk pengainsamling. För vilka ändamål är det förnuftigt att använda pengar och hurudan verksamhet styrs av god förvaltning?

Det är bra att reflektera över etiken redan i hur aktörerna närmar sig sin publik och hur ändamålet för insamlingen lyfts fram. Den eviga utmaningen för pengainsamlingar är att de ändamål som presenteras enklast och de ändamålen som är de känslosammaste samlar in mest donationer. Det är mycket positivt att människor vill donera och hjälpa dem som är i behov av stöd. Ändå måste arbetet och behovet av hjälp informeras etiskt, dvs respektfullt.

Speciellt i olika nätforum tar flera upp det faktum att de föredrar sådana aktörer som förmedlar pengarna rakt till ändamålet, utan någon mellanhand och utan administrationskostnader. Sådana aktörer passar bäst i småskalig verksamhet. Administrations- och planeringskostnader försvarar ändå sin position då det görs långvarigt, organiserat och professionellt förändringsarbete.

Kommer min donation fram och används pengarna förnuftigt?

Många grubblar över frågor kring donationsanvändningen, om pengarna når ändamålet och hur verksamheten följs upp. Donatorerna tar regelbundet kontakt med oss gällande dessa frågor. Förra året strävade vi efter att systematiskt svara på frågor om hur vi försäkrar kvaliteten på vårt arbete, vilka ändamål som är rationella för donationerna, och hur arbetet följs upp av organisationens styrelse, revisorer, myndigheter och finansiärer.

Effektivt och framgångsrikt arbete kräver omsorgsfull planering, uppföljning och expertis. Vårt arbete i Etiopien är ett exempel på hurdana krav som ställs på arbetet. Det krävs kännedom om landets kontext och rådande situation, samt krav på arbetets tyngdpunkter som t.ex. utbildning och erfarenhet av barnskyddsarbete och funktionshinder. Vi verkar alltid via lokala samarbetsorganisationer, och expertisen grundar sig mycket på deras kunskap. Vår viktiga uppgift är att hitta de rätta samarbetsparterna och vid behov utveckla deras kunnande. Verksamheten planeras tillsammans och arbetet följs upp i form av regelbundna rapporter, uppföljningsresor och ibland också av beställda externa bedömningar.

För att säkra förnuftiga val för donationsanvändningen krävs omsorgsfull planering och regelbunden uppföljning i samarbete med de lokala samarbetsorganisationerna.

Betydelsen av god förvaltning

Då det är frågan om långvarigt arbete går inte alla donerade pengar i sin helhet till ändamålet, eftersom arbetets omsorgsfulla planering och uppföljning kräver resurser. Det uppkommer också rena administrativa kostnader då organisationerna bevakar att pengarna går till de rätta ändamålen. God förvaltning är viktigt både för aktörerna i Finland och för samarbetsorganisationerna i kontaktlandet. En av uppgifterna för utvecklingssamarbetet är att utveckla praxis för god förvaltning här i Finland och i arbetet med samarbetsorganisationerna.

God förvaltning är i det långa loppet en förutsättning för bra välgörenhet. Det betyder att organisationens verksamhet leds och övervakas, och att administrationen är organiserad, tillräckligt genomskinligt och i proportion till verksamhetens omfattning. I praktiken kräver god förvaltning många olika ekonomiska uppgifter såsom budgetering, bokföring, rapportering och revision. En god förvaltning försäkrar också att pengarna används kostnadseffektivt och i enlighet med landets lagstiftning.

God förvaltning orsakar oundvikligen kostnader, men försäkrar samtidigt en etisk användning av insamlingen. Dålig förvaltning kan till och med orsaka mera skada än nytta. Administrationskostnaderna bör ändå vara rimliga: bra motiverade och lämpliga i proportion till volymen av verksamheten.

Kehitysyhteistyön hyvä hallinto
Verksamhetens planering, uppföljning och fungerande ekonomi konkretiseras i rader av mappar i vår samarbetsorganisation i Etiopien.

Övervakning höjer pålitligheten

Till god förvaltning hör också att verksamheten övervakas. I Finland har vi en lag om penninginsamlingar, vars avsikt är att förhindra oärlig insamlingsverksamhet. Lagen om penninginsamlingar förnyas för tillfället och från fältet har det önskas att man inte slopar regleringen av insamlingar. Det är bra att myndigheterna ingriper i oetisk verksamhet och övervakar insamlingsmetoder, donationsflödet, samt andelen insamlingskostnader och utgifternas ändamålsenlighet.

Både i hemlandet och utomlands utökar pålitligheten i arbetet av finansiering av utomstående aktörer, eftersom finansiärerna kräver att man följer principerna för god förvaltning. Speciellt statliga stöd övervakas noggrant.

Interpedia har i flera år fått stöd av utrikesministeriet för projekt inom utvecklingssamarbete, och ministeriet gör regelbundna kontroller i organisationerna som får stöd. På hösten 2017 deltog Interpedia och vårt funktionshinderprojekt i Etiopien i en verksamhetskontroll utfört av revisionsbolaget KPMG. Inspektörerna besökte kontoret i Interpedia och våra samarbetskumpaner i Etiopien. Vi befordrade över hundra dokument, bland annat verksamhetsanvisningar, ekonomiska rapporter och protokoll, samt projektets planer, uppföljningsdokument, rapporter och avtal. Dessutom granskades redovisningen.

I slutrapporten konstateras att administrationen i Interpedia och i vår samarbetsorganisation i Etiopien är sakligt organiserat och man följt regleringarna. Kraven för ansvarsskyldighet uppfylls i avseende på användningen av pengarna, verksamhetens hållbarhet, inre kontroll och riskhantering. Pengarna har hanterats effektivt, verksamhetens hållbarhet har uppmärksammats och projektet har redan nått de flesta av målen.

Vi fick också instruktioner för att vidareutveckla vår förvaltning, så att verksamheten hålls på god nivå också i framtiden. I fortsättningen funderar vi ytterligare på till exempel riskhantering, eftersom utrikesministeriet vill att stödmottagarna förbereder sig noggrant till oförutsägbara situationer.

Organisationerna har ett stort ansvar att försäkra sig om att skattebetalarnas och donatorernas pengar används etiskt och förnuftigt. Detta kräver professionalitet, ständigt lärande och beredskap att ändra riktningar vid behov.

Läs mera om Interpedias utvecklingssamarbete i Etiopien och Nepal.

Du kan stödja vårt utvecklingssamarbete med att bli månadsgivare eller fadder.