Etiopien

Etiopia

Interpedias utvecklingssamarbete i Etiopien

Etiopien är ett av Afrikas fattigaste länder. Av de barn som börjar skolan går endast ca hälften grundskolan till slut. Situationen för de handikappade är mycket svag i Etiopien, och endast en liten del av de handikappade åtnjuter basservice. En speciell grupp i Etiopien utgörs av de familjer där den ena eller båda föräldrarna har insjuknat eller dött i AIDS. Barnen i dessa familjer är i en mycket sårbar situation.

Arbete för de handikappades rättigheter

Vi verkar i Etiopien för att säkra de handikappade barnens rättigheter. Barnen erbjuds vård och tillsammans med föräldrarna och skolorna stöder man deras möjligheter att gå i skola. Samtidigt arbetar vi energiskt för att avlägsna de missförstånd och den skam i samhället som hänger samman med handikapp.

Utbildning

Såväl på landsbygden som i Addis Abebas slum är målsättningen för vårt utvecklings-samarbete en kvalitativ undervisning. På grund av kostnaderna för skoluniformer och skolmateriel finns det många barn som inte kunnat gå i skola. Vår samarbetspartner erbjuder dessa barn en möjlighet till skolgång i skilda center där de får undervisning på sin egen nivå.

Familjestöd

För att garantera barnen en möjlighet till en balanserad utveckling bör också barnens familjer få stöd. För de barn i Etiopien som är i en sårbar situation erbjuder man mödrarna och andra närstående utbildning så att de kan förbättra sina utkomstmöjligheter. T.ex. det lokala brödet injera eller uppfödning av hönor har gett många familjer önskade tilläggsinkomster. Familjerna kommer via programmet också i åtnjutande av hälsovård.

Vår samarbetspartner i Etiopien:

Berhan Lehetsanat – Undervisning och rehabilitering för handikappade barn

Bethlehem Family Development Programme – Familjestöd

German Church School – Utbildningscentrum för medellösa familjer

Maedot – Skolning och skolmat för barn