AktuelltPandemin fortsätter – nyheter från våra utvecklingssamarbetspartner

Pandemin fortsätter – nyheter från våra utvecklingssamarbetspartner

Coronapandemin har snart pågått i ett år. Vi har åter frågat våra partner inom utvecklingssamarbetet om det aktuella läget hos dem och om hur pandemin påverkat de olika organisationernas verksamhet. På basis av den information vi fick sammanställde vi en översikt över situationen i Indien, Nepal, Thailand, Etiopien, Sydafrika och Colombia.

Största delen av våra samarbetspartner arbetar på ett eller annat sätt med barnens och de ungas utbildning. Ännu kan man inte säkert säga, hur många barn som varit tvungna att helt avbryta skolan på grund av coronaviruset och den paus det förorsakade i skolgången. Våra samarbetsorganisationer runtom i världen arbetar emellertid oförtrutet vidare för att så många barn som möjligt ska kunna fortsätta sin skolgång i år.

Indien

I Indien förefaller coronasituationen att förbättras och antalet konstaterade smittofall visar en sjunkande tendens. Indien inledde coronavaccineringarna i mitten av januari 2021 och hälso- och sjukvårdens arbetstagare var de första som fick vaccin.

Läget har blivit bättre också i huvudstaden Delhi, där vår partner Delhi Council for Child Welfare (DCCW) verkar. Skolorna i Delhi öppnade stegvis sina dörrar under januari och februari, med beaktande av de behövliga säkerhetsåtgärderna. Just nu är det hybridundervisning som gäller, vilket betyder att undervisningen meddelas dels på distans, dels i skolan.

På grund av coronarestriktionerna har DCCW inte kunnat anordna de normala aktiviteter för barnen som ingår i fadderprogrammet. Organisationen har emellertid delat ut barnens stipendiepengar till familjerna, och eleverna har också fått material för studierna i hemmet.

Nepal

Just nu förefaller läget i Nepal att förbättras och landet har inlett vaccineringarna av bland annat hälso- och sjukvårdspersonalen. Särskilt hårt har pandemin dock drabbat den fattigaste befolkningen och daglönarna, vars arbetstillfällen under coronakrisen minskat betydligt.

För barnens del har situationen blivit något bättre, då de privata och allmänna skolorna har börjat öppna sina dörrar. Också våra samarbetspartner Loo Niva Child Concern Group och Patan Community Based Rehabilitation har kunnat återuppta sitt arbete i skolorna. Barnens säkerhet beaktas: i de flesta skolorna har eleverna ansiktsskydd och man är också noga med handhygienen. I en del av skolorna är det emellertid svårt att hålla säkerhetsavstånd på grund av de trånga lokaliteterna.

Elever i en Loo Niva-stödd skola nära Katmandu.

Även vår samarbetspartner Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH) har fortsatt sitt arbete för barnens rättigheter i Nepal. Då pandemin började, minskade samtalen till CWISHs kristelefon eftersom omfattande utegångsförbud rådde i Kartmandu och människorna i stort sett höll sig hemma. Senare har det återigen kommit många samtal, och det är uppenbart att barnen blivit utsatta för många slags olagligheter också under pandemitiden.

Under fjolåret deltog CWISH trots coronasituationen i utredningen av 60 fall av brott mot barnens rättigheter. CWISHs juridiska expert och socialarbetare har erbjudit offren och deras familjer både juridisk rådgivning och psykosocialt stöd, delvis även på distans. I fem av de fall som CWISH var med om att utreda erhölls domstolsbeslut i slutet av året; i fyra av dessa fall dömdes förövaren till böter eller fängelse.  Åtalen har gällt till exempel utnyttjande, våldtäkt och barnäktenskap.

Thailand

I Thailand har situationen blivit bättre efter utegångsförbudet i januari. Coronapandemin har haft allvarliga följder för en stor mängd thailändare eftersom mången förlorat sitt jobb då ett stort antal företag måste upphöra med sin verksamhet. På grund av pandemin är landets ekonomiska situation överlag besvärlig.

Barnen fick i alla fall återvända till skolan i februari. Eleverna är indelade i två grupper som deltar växelvis i när- och distansundervisning. Man strävar också efter att mäta temperaturen hos barnen innan de kommer in på skolans område. Eleverna måste också använda ansiktsskydd, vara noga med handhygienen och iaktta behövliga säkerhetsavstånd.

Just nu kan vår thailändska samarbetspartner Project L.I.F.E. inte arrangera de aktiviteter som planerats för barnen, och arbetstagarna kan inte heller göra hembesök hos fadderbarnen och deras familjer i Buriram. Men man håller kontakt med familjerna och barnen per telefon och på internet, och barnens stipendiepengar betalas in direkt på bankkonto eller delas ut via skolan. Project L.I.F.E. har också ordnat med extra stöd för bland annat ensamförsörjarfamiljer och familjer där far- eller morföräldrarna har omsorgen om sina barnbarn.

Etiopien

I Etiopien blev coronasituationen något bättre i slutet av 2020, men fortfarande är smittofallen många och läget förändras hela tiden. Daghemmen och de statliga skolorna fram till och med klass 8 har varit öppna sedan början av december i fjol. Eleverna måste använda ansiktsskydd, och för handhygienen tillhandahålls desinfektionsmedel.

Högst 20–25 elever får vara närvarande på en gång i samma klassrum. Eleverna studerar i skift: undervisning meddelas från måndag till lördag under högst fem timmar per dag och varje elev går i skolan tre dagar per vecka. Lektionstiden har förkortats från 50 till 40 minuter, läsåret åter har förlängts så att det upphör i juli i stället för i juni. Enligt de nya bestämmelserna ska varje elev också ha en egen pulpet; tidigare kunde två eller tre elever dela på samma skolbänk. För elevernas hälsovård har två sjukskötare  – en man och en kvinna – utsetts för varje skola. .

Till GCS skolcenter i Addis Abeba återvände barnen i slutet av 2020. Eleverna studerar i två skift och högst 20 elever är närvarande samtidigt. Grupperna deltar i närundervisningen under olika veckodagar för att de fysiska kontakterna ska kunna begränsas. För att öka säkerheten ska eleverna också använda ansiktsmask under lektionerna och på rasterna samt sköta sin handhygien väl. Nykomlingarna går i skolan fyra timmar per dag.

Vår samarbetspartner Maedot har åter kunnat öppna sina daghem för småttingarna. På daghemmen är man mån om barnens trygghet och i klassrummen sitter de på säkert avstånd från varandra. I enlighet med gällande bestämmelser använder barnen ansiktsmask i klassrummen, och man är också noga med handhygienen. Ur barnens synpunkt är det mycket viktigt att de åter kan ta del av småbarnspedagogiken.

Barn på Maedots daghem i Dilella.

I Debre Zeit-området har vår samarbetspartner Berhan Lehetsanat kunnat fortsätta sitt arbete för funktionsnedsatta barns väl. I fjol kunde nästan all planerad verksamhet genomföras även om tidsschemana måste läggas om flera gånger.

Coronapandemin har emellertid starkt påverkat invånarnas liv såväl ekonomiskt som socialt. Särskilt småföretagarna och daglönarna har haft det svårt och många har förlorat sina jobb. Pandemin och restriktionerna har gjort att priserna på mat och kläder har stigit, liksom också hyrorna. För närvarande är handeln åter i gång på torgen i Debre Zeit-området, vilket har varit till stor hjälp för de familjer som omfattas av Betlehem Family Development Project BFDP:s program, då de har kunnat återuppta sitt arbete. Under hela pandemitiden har BFDP hjälpt de här familjerna ekonomiskt och delat ut paket med mat och hygienartiklar.

Pandemin har också påverkat de spargrupper som startats med BFDP:s hjälp. Flera grupper har tillfälligt upphört med sparandet. Det har varit svårt att spara, då många gruppmedlemmar blivit arbetslösa. BFDP:s socialarbetare beslöt emellertid, att det är viktigt att stödja spargrupperna så att familjerna ska kunna återuppta sparandet när pandemin släpper sitt grepp.

BFDP har hjälpt stödprogrammets familjer i Debre Zeit-området i Etiopien också under pandemitiden.

Sydafrika

Coronapandemin har drabbat Sydafrika hårt och den nya virusmutationen har orsakat ytterligare bekymmer. Under hela pandemitiden har vår samarbetsorganisation SA Cares for Life arbetat i slummen Plastic City för att hjälpa invånarna i den svåra situationen och bidragit till att förhindra smittspridningen genom att tillhandahålla ansiktsmasker och handdesinfektionsmedel samt inrätta handtvättningsstationer.

SA Cares for Life har trots den svåra situationen gjort framsteg i sina strävanden: det treåriga, långsiktiga arbetet har nu fått sin belöning, då man till Plastic City äntligen fått ett antal flyttbara containrar att användas som klassrum. De barnvänliga skolcontainrarna har målats i glada färger och prytts med bilder. Skolan verkar i containrar eftersom det inte är tillåtet att uppföra byggnader i området. Dessutom kan containrarna följa med, ifall Pastic City-slummen flyttas någon gång i framtiden.

Colombia

I Colombia har läget redan länge varit allvarligt. Antalet insjuknade har, liksom antalet dödsfall, varit stort. Landets stränga karantänbestämmelser har förbättrat situationen något. Eventuellt kan skolorna öppnas snart, och eleverna kommer då att studera i skift för att begränsa närkontakterna.

På flickhemmet Jardin de la Niña Maria får flickorna fortsättningsvis daglig hjälp och handledning med skoluppgifterna och också med sina personliga problem. Universitetsstuderandena har fortsatt med sina studier och får mångsidigt bistånd av JNM. Ett gott stöd för deras studier är också den dator som kunde inköpas till JNM tack vare en donation från en Interpediafadder. På JNM hoppas man, att man så snart som möjligt åter ska kunna öppna flickhemmet och träffa alla igen, på samma sätt som före pandemin. Flickornas familjer har hela tiden fått matbidrag eftersom många av föräldrarna har mist sina jobb.

På flickhemmet JNM i Colombia skyddar man sig mot coronaviruset bl.a. genom att använda ansiktsmasker, hålla säkerhetsavstånd och samlas utomhus.

Du kan stödja vårt arbete för barnens rättigheter som fadder eller månadsgivare samt genom en engångsdonation. Läs mera här: Stöd barnen i ett utvecklingsland – Interpedia