AktuelltHaagkonventionen fyllde 30 år

Haagkonventionen fyllde 30 år

Konventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner undertecknades 29.5.1993 i Haag. Syftet med konventionen är att säkerställa att internationella adoptioner genomförs med hänsyn till barnets bästa och barnets grundläggande rättigheter.

Utöver Finlands och kontaktländernas adoptionslagar är detta den viktigaste konventionen som styr Interpedias verksamhet. Konventionen och den omfattande handboken Guide to Good Practice innehåller riktlinjer som även vi är skyldiga att följa. Direktiven har bland annat följande principer:

  • beträffande barn som behöver skydd ska barnets biologiska familj i första hand stödjas, i andra hand ska en permanent placering sökas i barnets födelseland
  • internationell adoption är möjlig för de barn som blir tillgängliga för adoption och för vilka man inte hittat en permanent familj i födelselandet
  • i ett land som utövar internationell adoption ska det finnas en centralmyndighet för adoptionsärenden som övervakar verksamheten (adoptionsnämnden i Finland)
  • adoptionens parter behöver adoptionsrådgivning
  • under adoptionsprocessen och efter adoptionen ska allt myndighetssamarbete ske via godkända aktörer (Interpedia är en av de ackrediterade adoptionstjänstorganen i Finland)
  • ingen får skaffa sig obefogad ekonomisk eller annan vinning av adoptionsverksamhet, enbart skälig ersättning till icke vinstdrivande professionella aktörer är tillåten
  • mottagarlandet får inte på något sätt utöva påtryckning på eller övertala ursprungslandets aktörer att ”leverera” barn för adoption.

Konventionen och direktiven i sin helhet:

Yleissopimus lasten suojelusta sekä yhteistyöstä kansainvälisissä lapseksiottamisasioissa

Guide No 2 under the Hague Convention of 29 May 1993 on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption