AktuelltEurAdopts konferens i Cambridge

EurAdopts konferens i Cambridge

Konferensen som de europeiska adoptionsorganisationernas paraplyorganisation anordnade i april hade temat The Generational Impact of Adoption.

Under konferensdagarna fick vi höra bland annat forskningsdata om adopterades föräldraskap och adoptivföräldrars far- och morföräldraskap samt adopterades erfarenheter. Dessutom fick vi höra familjers berättelser: en adoptivpappa och dotter, som också är adoptivmamma, berättade om sina egna erfarenheter, och en adoptivmamma med sin biologiska dotter berättade om syskonrelationerna i familjen där det finns både adopterade och biologiska barn. Det biologiska barnets röst i familjen kan ofta gå ohörd i adoptionsdiskussionen.

En positiv relation till födelselandets kultur ökar välbefinnande

Adopterades erfarenheter och identitetsbildning behandlades från olika synvinklar. Forskning visar att en positiv relation till födelselandets kultur ökar adopterades tillfredsställelse i livet. Än en gång betonades vikten av en öppen adoptionsdiskussion i familjen. Det är viktigt att föräldrarna erbjuder den adopterade en trygg plats där hen kan utforska födelselandets kultur och sin etniska identitet, och pendla mellan dessa två kulturer, och sammanbinda dessa som stöd för sin egen identitet.

Ett barn frågar inte nödvändigtvis om sitt födelseland på eget initiativ, även om det skulle vilja. Föräldern bör ändå hålla saken på agendan, så att barnet känner att hen kan prata öppet om sin bakgrund. Det är bra om föräldrarna ser med uppskattning på barnets födelsekultur, även om barnet inte alltid är så mottagligt. Intresset kan komma senare.

Kamratstöd och förebilder är viktiga

Panelen med adopterade diskuterade bland annat namnets betydelse. De var nöjda med att föräldrarna både hade behållit födelsekulturens namn och gett dem ett västerländskt namn, så att de senare fick välja vilket de ville använda. De adopterade var också eniga om att det är viktigt för barnen att träffa kamrater med samma bakgrund och ha förebilder omkring sig som liknar dem. Däremot vore det bra att fundera ut färdiga svar på omgivningens ibland påträngande frågor, så att det är lättare för den adopterade att reagera på dessa situationer. Den adopterade har rätt att själv bestämma vad hen säger till frågeställaren eller om hen berättar något alls om sig själv. Föräldrar kan vara till hjälp i detta övervägande.

Madhavi Mhatre (Worldchildren Welfare Trust, India) höll en presentation om de uppskattningsvis 30 miljoner barn i Indien som inte har någon vårdnadshavare. Dessa barn är främst placerade på barnhem. Mhatre redogjorde för en jämförelse som utvärderade effekterna av institutionsvård och adoption på barnens välbefinnande och framtid. Att få en adoptivfamilj är för barnet den klart bästa lösningen och möjligheten av dessa alternativ. Mhatre avslutade sin presentation med ett citat:

”Every kid is one caring adult away from being a success story” – Josh Shipp.

Den engelska organisationen Coram IAC arrangerade en utmärkt konferens i den akademiska atmosfären vid Fitzwilliam College i Cambridge. Programmet var en mångsidig helhet, där forskningsrön och personliga erfarenheter turades om och belyste de adopterades liv ur olika perspektiv.

Fitzwilliam College

Mer information om konferensen och EurAdopt