AktuelltEtt spel för daghemmen om hållbar utveckling finns nu tillgängligt

Ett spel för daghemmen om hållbar utveckling finns nu tillgängligt

Inlärningsspelet Makedas dagett spel om hållbar utveckling riktar sig till barn i daghemsåldern. Via ett etiopiskt barns dag på daghemmet behandlar spelet frågor om barnens rättigheter och målen för hållbar utveckling på ett åldersanpassat sätt.

Inlärningsspelet Makedas dag

Viktigt att införa global fostran redan i småbarnspedagogiken

I den tidiga barndomen utvecklas barnen snabbt, deras personlighet formas i snabb takt och deras moraluppfattning byggs upp.

Grunden till ett aktivt världsmedborgarskap kan skapas redan i daghemsåldern genom att utveckla barnens kunskaper och färdigheter i likabehandling, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter.

Genom global fostran kommer barnen till insikt om att de själva kan påverka genomförandet av hållbar utveckling i den egna närmiljön och hjälpa till med att bygga en mer jämlik värld.

Global fostran ger barnen möjlighet att lära känna andra kulturer

Ett av målen med global fostran är att öka barnets kulturella kunskap och sporra barnet att lära känna andra människor, språk och kulturer. Global fostran skapar möjligheter till detta samtidigt som barnen får tillfälle att stärka sin egen kulturidentitet.

Interpedias projekt kring global fostran stärker kunskaper och färdigheter i hållbar utveckling inom småbarnspedagogiken

Vårt projekt Småbarnspedagogiken fostrar världsmedborgare: Agenda 2030 och kommunikation om barnens rättigheter i daghemmen och förskolorna stärker kunskaperna och färdigheterna i hållbar utveckling inom småbarnspedagogiken.

Det tvååriga projektet får Utrikesministeriets understöd för kommunikation och global fostran.

Spelet Makedas dag kan nu beställas gratis från Interpedia via adressen kummi@interpedia.fi. Spelets material kan laddas ner gratis från vår webbsida för global fostran.