AktuelltUtredningen om internationell adoption är färdig

Utredningen om internationell adoption är färdig

Internationella adoptioner har under de senaste åren diskuterats livligt i flera europeiska länder. Som stöd för denna diskussion har man nu i Finland gjort en utredning som baserar sig på fyra andra europeiska länders adoptionsutredningar. Utredningen gjordes som ett samarbete mellan Social- och hälsovårdsministeriet och den nationella barnstrategin.

I utredningen granskades de adoptionsutredningar som gjorts i Nederländerna, Sverige, Schweiz och Danmark. Man granskade också adoptionslagstiftningens historia och olika skeden samt jämförde de olika ländernas adoptionshistoria med motsvarande historia i Finland.

Jämfört med ovan nämnda länders adoptionshistoria är Finlands historia relativt kort. Ännu på 1970-talet adopterades barn från Finland. Genom denna adoptionsverksamhet och genom de inhemska adoptionerna har man i Finland förstått betydelsen av lagstiftning och dokumentation då antalet internationella adoptioner senare ökade.

Adoptionsarbetet görs alltid utifrån nuvarande information. Erfarenhet har samlats in under de gångna decennierna exempelvis från den information som forskning och eftertjänster gett. Ny kunskap för alltid arbetet framåt och därmed omformas även arbetssätten.

Den publicerade utredningen ger en inblick i adoptionens historia och förändringarna i regleringen av adoption. Utredningen ger ett bra stöd för diskussionen som förs i Finland. Diskussionerna och utredningarna i Nederländerna, Sverige, Schweiz och Danmark fortsätter. Genom dem får vi säkert ytterligare ny och användbar information, särskilt för utveckling av eftertjänsterna.

Social- och hälsovårdsministeriets meddelande:

Utredningen om den internationella adoptionsverksamheten är färdig

Adoptionsnämndens meddelande:

Utredningen om den internationella adoptionsverksamheten är färdig – informationen i utredningar ska följas upp

Adoptionsutredningen:

Neljän eurooppalaisen maan selvitykset kansainvälisistä adoptioista: Yhteenvetoa ja huomioita Suomen näkökulmasta

Interpedias tidigare inlägg i adoptionsdebatten:

Diskussionen om internationella adoptioner

Diskussionen om internationella adoptioner fortsätter