AktuelltDiskussionen om internationella adoptioner fortsätter

Diskussionen om internationella adoptioner fortsätter

Internationella adoptioner har under de senaste månaderna diskuterats livligt särskilt i Nederländerna och i Sverige. Vi kommenterade detta i vårt nyhetsbrev 4.3.2021. Diskussionen har väckt frågor även i Finland, här följer ytterligare tankar om ämnet.

Hurdana länder samarbetar vi med?

Interpedia har adoptionssamarbete med länder där det finns behov av internationell adoption. Detta betyder att landets barnskyddsmyndigheter har ansvar för barn till vilka det inte hittas en foster- eller adoptivfamilj i födelselandet. Samtidigt har man bedömt att dessa barn skulle dra nytta av att placeras i en familj. Adoptionsforskningen har klart visat, att med tanke på barnets utveckling är familjen en bättre uppväxtmiljö än barnhemmet.

Interpedia har ändå inte adoptionssamarbete med många sådana länder där det finns behov av internationell adoption. Ofta är orsaken till detta att landet inte har ett fungerande barnskyddssystem genom vilket adoptionerna skulle kunna genomföras tryggt. Ibland har ursprungslandet tagit beslutet att avsluta internationella adoptioner helt och hållet eller så har behovet av dem minskat och därmed har förutsättningarna för samarbetet upphört.

Samarbetet med våra kontaktländer betyder att vi fått verksamhetstillstånd både av Finlands centralmyndighet för adoptionsärenden (adoptionsnämnden i Finland) och av kontaktlandets centralmyndighet. Tillstånden förutsätter en kontinuerlig uppföljning av läget och noggrann översyn av verksamheten och ekonomin i anslutning till samarbetet.

I länder med lång erfarenhet av internationell adoption har det visat sig att god praxis inom denna verksamhet ibland spridit sig till landets nationella adoptioner och till barnskyddet. Det har varit belönande att vara en del av detta, fastän det innebär en minskning av antalet barn som blir tillgängliga för internationell adoption. Barnets bästa måste stå som grund för allt vårt arbete.

En adoption består av många faser

Adoption är inte en enkel åtgärd. Som i barnskyddet i allmänhet måste myndigheterna ta långsiktiga beslut som berör barnets liv. Myndigheternas beslut styrs av landets lagar, barnets individuella situation och behov, och ibland till och med av samhällsklimatet. Besluten tas utifrån de uppgifter som just då är aktuella och det finns alltid en möjlighet till felbedömningar, såsom i all mänsklig verksamhet. Det kan ibland även hända att myndigheterna och de biologiska släktingarna har olika syn på saken.

I internationell adoption utreds först möjligheterna att hitta familjen eller släktingar som kan ta barnet i sin vård. Sedan söker man efter en inhemsk foster- eller adoptivfamilj. Först därefter undersöker man om internationell adoption är lämplig för barnet. För varje barn ska adoptionsbeslutet noggrant övervägas. Det här är ofta en process som tar tid, samtidigt som myndigheterna ska försöka få till stånd den bästa möjliga lösningen så att barnet inte allt för länge behöver vänta på bestående omständigheter.

Världen har förändrats

Då en enskild adoption bedöms är det bra att göra bedömningen ända från adoptionstillfället. Världen var mycket annorlunda för 50–30 år sedan. För många decennier sedan har man i många länder sett exempelvis barnens rättigheter eller kvinnans ställning ur ett annat perspektiv än i dag. Att ett barn blir tillgängligt för adoption kan ha sin orsak i en hopplös livssituation eller våld, eller familjens och det religiösa samfundets påtryckningar.

I många länder har det hänt mycket, barnskyddet och de nationella adoptionerna har utvecklats och kvinnans ställning har förbättrats så att till och med en ensamförsörjare ofta har möjlighet att sköta sitt barn. Denna positiva utveckling är välkommen även med tanke på barnets rättigheter. Trots det kan behovet av internationell adoption ännu kvarstå i landet och många gånger är det ett lämpligt alternativ endast för en liten del av barnen inom barnskyddet.

En enorm utveckling har skett inom adoptionssystemen under de senaste decennierna. Då erfarenheterna och forskningen ökat har förberedelsekurser för adoptionssökande, rådgivning för den biologiska familjen till ett barn som adopteras eller sökandet efter barnets ursprungsfamilj och släktingar utvecklats. Därtill har lagar preciserats och anvisningar angetts samt barnets bästa och barnets rättigheter har främjats i adoptionen. Processen där barnet utses är numera alltmer grundlig och insamlingen och lagringen av barnets uppgifter har utvecklats. Även förberedelsen av barnet inför adoptionen har gått framåt.

Detta perspektiv av kontinuerlig utveckling dominerar fortfarande på adoptionsfältet.

Avgifterna

Även de internationella adoptionernas avgifter har väckt frågor. Dagens adoptionsarbete är grundligt och skräddarsytt. Det professionella arbetet kräver således tid och resurser både i barnets ursprungsland och i mottagarlandet.

Enligt Haagkonventionen ska adoptionsaktörerna inte få ekonomisk nytta av adoptionerna, de är alltså icke-vinstdrivande aktörer i likhet med Interpedia. Adoptionsnämnden i Finland övervakar vår verksamhet och granskar också innehållet av och grunderna för våra avgifter.

Tjänsterna efter adoptionen

Då adoptioner granskas är det bra att även komma ihåg att Interpedia hela tiden har arbetat och fortfarande arbetar med att utreda adopterades bakgrund och detaljer i anslutning till detta. Vårt team som arbetar med tjänster efter adoptionen hjälper adopterade att utreda sin bakgrund och sina rötter. Ibland hittas ingen information men vi hjälper så långt det är möjligt.

Detta arbete görs utifrån de adopterades egen önskan och vid den tidpunkt då det blir aktuellt för var och en av dem. Alla vill inte utforska sin bakgrund medan någon annan kanske vill veta så mycket som möjligt om sin biologiska bakgrund. För någon räcker det att se sin adoptionsakt och prata med en anställd medan en annan tänker åka på återresa till ursprungslandet. Varje adopterad har individuella önskemål och behov, och dessa vill vi respektera.

I Finland finns det en lång erfarenhet av nationella adoptioner, och därför har det varit lätt att identifiera behovet av tjänster efter adoptionen, och dessa tjänster har fått stöd av staten. Eftersom det i Finland, jämfört med exempelvis i Sverige, finns endast ett litet antal internationellt adopterade har vi möjlighet att ge ytterst individuella tjänster.

Anja Ojuva
Verksamhetsledare

Välkommen att anlita Interpedias tjänster efter adoptionen
Adoptionsavgifterna