AktuelltBarnets rätt till utbildning och skydd – vi inleder tre nya utvecklingssamarbetsprojekt år 2023

Barnets rätt till utbildning och skydd – vi inleder tre nya utvecklingssamarbetsprojekt år 2023

Utrikesministeriet beviljade i juni Interpedia finansiering för tre nya utvecklingssamarbetsprojekt i Nepal och Etiopien åren 2023–2026.

Projektstödet upgick inalles till 1 327 800 e.

Alla de projektstöd vi ansökt om beviljades, och projekten genomförs tillsammans med våra långvariga lokala samarbetsorganisationer.

Målet för projekten är att främja barnens rättigheter, särskilt rätten till utbildning och skydd. Verksamheten riktar sig till de mest utsatta barnen och ungdomarna, till exempel flickorna samt de funktionsnedsatta och de kastlösa.

Vi tackar utrikesministeriet för förtroendet och våra donatorer för deltagandet i självfinansieringsandelen.

Interpedia har genomfört utvecklingssamarbetsprojekt alltsedan 1980-talet.

Nya projekt

Etiopien: Rätten till en bra barndom – främjande av funktionsnedsatta barns rättigheter och inkludering genom att på ett bindande sätt engagera ansvarsbärarna

Målet för det fyraåriga projektet är att främja realiserandet av de funktionsnedsatta barnens rättigheter i Etiopien så att barnen ska få en harmonisk barndom, en trygg uppväxtmiljö och en kvalitativ utbildning.

I Etiopien behövs det fortfarande arbete på gräsrotsnivå för att finna alla barn med funktionsnedsättning och se till att de får gå i skolan. Dessutom behövs en förändring i närsamhällenas diskriminerande handlingspraxis och tänkesätt. Även kunnandet hos de lokala myndigheterna och de lokala handikapporganisationerna måste förbättras.

Vi har redan i mer än tio år samarbetat med organisationen Berhan Lehetsanat i Bishoftuområdet och verksamheten har nått fram till över ettusen barn med funktionsnedsättning.  Vårt nya projekt fokuserar på närsamhällesbaserad rehabilitering i sju kebele, av vilka en del är helt nya verksamhetsområden för oss.

Hymyilevä etiopialainen liikuntavammainen poika

Nepal: Starka flickor

Vårt projekt vill främja jämställdheten mellan könen och minska diskrimineringen genom att förbättra realiserandet av unga sårbara flickors rättigheter. Flickorna diskrimineras ofta på landsbygden i Nepal, vilket kan leda till skolavhopp, barnäktenskap eller människohandel.

Projektet ska skapa en dialog mellan makthavarna och flickorna, stärka flickornas självkänsla samt förbättra barnskyddspraxis och skolornas inlärningsmiljöer.

Projektet i Nepal genomförs av vår långvariga samarbetspartner Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH). Målet är att de nepalesiska flickor som befinner sig i en utsatt ställning ska bli starka och aktivt engagera sig för sina rättigheter samt att närsamhället och myndigheterna ska stödja deras agenda.

Nepal: Barnets rätt till utbildning och skydd – ett närsamhällesbaserat projekt för utvecklandet av skolförvaltningen i västra Nepal

Projektet vill stärka barnskydds- och utbildningssystemet samt skolförvaltningen i Nepals så kallade ”Fjärran Västern”.

Diskrimineringen på grund av kön, kast eller funktionsnedsättning är fortfarande djupt rotad i Fjärran Västern. Flickorna, de kastlösa daliterna och de funktionsnedsatta barnen är i en mycket sårbar ställning. Flickorna utsätts ofta för diskriminerande handlingar: de tvingas ingå barnäktenskap, de måste ta ansvaret för hemarbetet, pojkarna gynnas, familjevåld förekommer, under menstruationen behandlas flickorna som orena. De kastlösa och de flickor som har en funktionsnedsättning är mest utsatta.

Vårt projekt vill främja realiserandet av rätten till skolgång och skydd bland annat genom att ingripa vid skolavhopp eller diskriminering i närsamhället. Vi vill också på ett bindande sätt engagera civilsamhället till större ansvar och god förvaltningssed i skolorna och lokalsamhället.

Projektet genomförs tillsammans med Loo Niva Child Concern Group.

Nepalilaisia lapsia koulutunnilla.

Läs mer om Interpedias utvecklingssamarbete i Etiopien

Läs mer om Interpedias utvecklingssamarbete i Nepal

Välkommen att bli månadsgivare eller fadder!