Evenemang Interpedias föreningsmöte

Interpedias föreningsmöte

29.10.2022
14:30

MÖTESKALLELSE

FÖRENINGSMÖTE

Tid: Lördagen 29.10.2022 kl. 14.30
Plats: Interpedia rf:s kontor, Stationskarlsgatan 4 B, 00520 Helsingfors eller via Teams fjärranslutning

Ärenden

1) Stadgeenliga ärenden:
– verksamhetsplanen, budgeten och medlemsavgiftens storlek år 2023
– personval

2) Stadgeändringar
– justering av antalet revisorer från två till en   
– ändring av datum för vårmötet från före utgången av april till före utgången av maj
– språkliga justeringar och korrigeringar

Helsingfors, 29.9.2022

Styrelsen

Enligt § 9 i föreningsstadgan: ” Vid föreningsmötet har varje medlem en (1) röst. En medlem kan utöva sin rösträtt antingen personligen eller genom att befullmäktiga en annan föreningsmedlem att utöva hans eller hennes rösträtt. Fullmakten ska vara skriftlig. En medlem kan på detta sätt företräda, förutom sig själv, en (1) annan medlem.”

På grund av servering ber vi om anmälan i förväg senast den 26.10.2022: jenni.ahde@interpedia.fi. Vi skickar instruktioner och Teams-länken till alla som anmält sig och som önskar delta i mötet via fjärranslutning.