Evenemang Interpedias föreningsmöte

Interpedias föreningsmöte

28.10.2023
14:30

MÖTESKALLELSE

FÖRENINGSMÖTE

Tid: Lördagen 28.10.2023 kl. 14.30
Plats: Interpedia rf:s kontor, Magistratsporten 4 A, 00240 Helsingfors eller via Teams fjärranslutning

Ärenden

1) Stadgeenliga ärenden:
– verksamhetsplanen, budgeten och medlemsavgiftens storlek år 2024
– personval

Helsingfors, 2.10.2023

Styrelsen

Enligt § 9 i föreningsstadgan: ” Vid föreningsmötet har varje medlem en (1) röst. En medlem kan utöva sin rösträtt antingen personligen eller genom att befullmäktiga en annan föreningsmedlem att utöva hans eller hennes rösträtt. Fullmakten ska vara skriftlig. En medlem kan på detta sätt företräda, förutom sig själv, en (1) annan medlem.”

På grund av servering ber vi om anmälan i förväg senast den 25.10.2023: jenni.ahde@interpedia.fi. Vi skickar instruktioner och Teams-länken till alla som anmält sig och som önskar delta i mötet via fjärranslutning.