Evenemang Interpedias föreningsmöte

Interpedias föreningsmöte

13.5.2023
14:30

MÖTESKALLELSE

FÖRENINGSMÖTE

Tid: lördag 13.5.2023 kl 14.30
Plats: Interpedia rf:s kontor, Magistratsporten 4 A, 00240 Helsingfors eller via Teams fjärranslutning

Ärenden:
1) Stadgeenliga ärenden:
– verksamhetsberättelse och bokslut från 2022
– beviljande av ansvarsfrihet för de revisionskyldiga

Helsingfors 18.4.2023
Styrelsen

Enligt § 9 i föreningsstadgan: ”Vid föreningens möte har varje medlem en röst. En medlem kan utöva sin rösträtt antingen personligen eller genom att befullmäktiga en annan föreningsmedlem att utöva sin rösträtt. Fullmakten bör vara skriftlig. En medlem kan på detta sätt företräda förutom sig själv en annan medlem.”

Vi ber om anmälan i förväg senast den 10.5.2023: jenni.ahde(at)interpedia.fi. Vi skickar instruktioner och Teams-länken till alla som anmält sig och som önskar delta i mötet via fjärranslutning.