Evenemang Interpedias föreningsmöte

Interpedias föreningsmöte

18.5.2024
13:00

MÖTESKALLELSE

FÖRENINGSMÖTE

Tid: lördag 18.5.2024 kl 13.00
Plats: Interpedia rf:s kontor, Magistratsporten 4 A, 00240 Helsingfors eller via Teams fjärranslutning

Ärenden:
1) Stadgeenliga ärenden:
– verksamhetsberättelse och bokslut från 2023
– beviljande av ansvarsfrihet för de revisionskyldiga

2) Stadgeändringar
– huvudinnehåll: ändring av datum för årsmötet från före utgången av oktober till före utgången av december  

Helsingfors 27.4.2024
Styrelsen

Enligt § 9 i föreningsstadgan: ”Vid föreningens möte har varje medlem en röst. En medlem kan utöva sin rösträtt antingen personligen eller genom att befullmäktiga en annan föreningsmedlem att utöva sin rösträtt. Fullmakten bör vara skriftlig. En medlem kan på detta sätt företräda förutom sig själv en annan medlem.”

Vi ber om anmälan i förväg senast den 15.5.2024: toimisto@interpedia.fi. Vi skickar instruktioner och Teams-länken till alla som anmält sig och som önskar delta i mötet via fjärranslutning.