Till skolor

Dagens finländska barn är redan vid födseln världsmedborgare. I världsmedborgarskapet ingår dock inte alltid vetskapen om att de miljöer där världens barn växer upp i fortfarande är mycket olika. Skolorna och lärarna har i läroplanens delområden K2 och K7 inom målen för mångsidig kompetens tilldelats en stor roll i att skapa aktiva världsmedborgare och medvetna samhällspåverkare av våra barn.

Genom våra kostnadsfria och högklassiga läromedel kan eleverna bekanta sig med kulturen i Nepal och upptäcka att barnens vardag i Finland och i ett utvecklingsland har vissa likheter. Via global fostran ökar barnens förståelse för jämlikhet, likvärdiga mänskliga rättigheter och globala utvecklingsfrågor. Global fostran kan bedrivas genom att bli skolfadder, genom att ordna en dagsverksinsamling eller genom att delta i kampanjen Läs och ge läskunnighet.

Materialbank för global fostran

I vår materialbank finns läromedel om barnens rättigheter. Materialet är uppdelat enligt årskurs:

 

Tre sätt att delta i skolornas globala solidaritet

 

Målet för global fostran är en aktiv och medveten världsmedborgare

Global fostran är en viktig del av Interpedias utvecklingssamarbete. Vårt mål är

  • att öka barns och ungas förståelse för olikheter både i utvecklingsländerna och i ett mångkulturellt Finland
  • att uppmuntra barn och unga att påverka och delta i globala frågeställningar med egna val och handlingar
  • att alla barn och unga växer upp till aktiva och medvetna världsmedborgare

 

Varför Interpedia?

  • obunden finländsk organisation, utan någon internationell paraplyorganisation
  • högt värderade lokala partnerorganisationer, som känner sitt lands förhållanden och stödbehov
  • lång erfarenhet av utvecklingssamarbete och våra verksamhetsländer
  • vi verkar etiskt med beaktande av barnets bästa