Thailand

Department of Children and Youth eller DCY är Interpedias långvariga adoptionskontakt och samarbetet löper väl. Kontakten passar äkta par, barnfamiljer och i begränsad utsträckning också ensamsökande. Vi tar emot flera sökande till kontaktlandet.

Det finns ännu gott om plats i Interpedias ansökningskvot. Därtill kan ansökningar som gäller barn äldre än fyra år eller barn med svårare särskilda behov sändas till kontakten utanför kvoten.

Under 2020 kom 3 barn till Finland från Thailand via Interpedia. Barnen som under de senaste åren kommit har varit 1–7 år gamla.

Barn i behov av adoptivfamilj

DCY har redan i många år kvoterat antalet nya ansökningar per år. En kvotansökan gäller ett 0–4-årigt barn. Barnen kan ha lindriga särskilda behov. Ansökningar som gäller barn med svårare särskilda behov eller barn över fyra år kan sändas direkt till DCY utanför kvoten. Via DCY anländer 1–9-åriga barn.

Vem kan adoptera?

Som sökande godkänns par och ensamstående i begränsad utsträckning. Paren ska ha ett långt och stabilt förhållande och de ska ha varit gifta i minst ett år.

De som ansöker inom kvoten kan från tidigare ha ett biologiskt eller adopterat barn. Om familjen har flera barn eller då det är fråga om ensamsökande tar DCY:s adoptionsnämnd ett separat beslut om godkännande. De som ansöker utanför kvoten ska ha tillräckliga resurser, och socialarbetaren ska i hemutredningen rekommendera dem som föräldrar till ett äldre barn eller ett barn med särskilda behov.

Enligt rekommendationerna kan sökande under 45 år adoptera ett barn i åldern 0–4 år; sökande över 45 år kan önska sig ett barn äldre än fyra år. Adoptionssökandena ska ha god hälsa (ingen nämnvärd övervikt) och de ska delta i kurser för blivande adoptivföräldrar.

Adoptionsprocessen

Sökandena kan sända ansökan genast då de fått adoptionstillståndet. Child Adoption Center går igenom ansökan och beslutar om den sökande blir godkänd. Om ansökan godkänns placeras de sökande på DCY:s väntelista i väntan på barnbeskedet. DCY:s uppskattning av väntetiden är för tillfället två år. Under den senaste tiden har väntetiden varierat mellan två och tre år.

Då barnbeskedet anlänt och det har godkänts kan familjen ganska snart, tidigast inom tre veckor, inleda sin adoptionsresa till Thailand. Under resan träffar familjen tillsammans med adoptivbarnet medlemmar i DCY:s adoptionsnämnd samt socialarbetaren som sköter Interpedia-familjernas ärenden.

Adoptionsresan tar i allmänhet tre till fyra veckor. Adoptionen fastställs via Thailands ambassad cirka ett år efter att barnet kommit till Finland.

Interpedias kontakt i Thailand

Thailand undertecknade Haagkonventionen 2004, samtidigt som Child Adoption Center, som lyder under Department of Children and Youth (DCY), fick befogenheter att fungera som Thailands centralmyndighet för adoptionsärenden. DCY verkar som högsta barnskyddsmyndighet under Thailands social- och grundtrygghetsministerium. DCY beviljar bland annat privata thailändska adoptionsorganisationer verksamhetstillstånd och upprätthåller och övervakar barnhemmens verksamhet.

För placeringen av barn ansvarar Child Adoption Center som sköter både inhemska och utländska adoptioner. Alla adoptioner fastställs av DCY:s adoptionsnämnd (Child Adoption Board). DCY har sedan länge samarbetat med Interpedia. Samarbetet inleddes redan 1987.

Ytterligare information

Välkommen att delta i Interpedias informationsträffar där vi berättar om kontakternas särdrag och om adoptionsprocessen. Möten med Interpedias adoptionsansvariga på kansliet ger möjlighet att personligen diskutera sin situation och sina önskemål. Varje adoptionsprocess är unik.

Ytterligare information om adoption från Thailand ger adoptionsansvariga Tiina Hemming: tiina.hemming(at)interpedia.fi, tfn 050 469 9911.

Informationen på denna sida kan ändras.

Läs mera:

Adoptionsprocessen

Adoptionsstatistik

Uppföljning och rapportering

Adoptionskostnader

Infoträffarna