Taiwan (Kina)

I slutet av april 2020 upphör det verksamhetstillstånd för internationella adoptioner som vår taiwanesiska samarbetskontakt Christian Salvation Service dvs. CSS innehar. CSS försöker dock slutföra de halvfärdiga adoptionsprocesserna. Vi tar inte nya sökande till CSS. CSS fortsätter att arbeta med nationella adoptioner och barnskydd.

Under 2019 kom två barn från Taiwan (Kina) till Finland via Interpedia.

Barn i behov av adoptivfamilj

Av sökandena krävs realistisk beredskap för att adoptera ett barn som har särskilda behov på grund av de biologiska föräldrarnas bakgrund. En liten del av barnen kan ha något fysiskt särskilt behov.

Vem kan adoptera?

Kontakten är lämplig för gifta par som har högst ett barn. Familjen ska ha en kristlig övertygelse och äktenskapet ska ha varat i minst fem år. Sökandena ska ha god hälsa och familjen ska ha en stabil ekonomi. BMI (kroppsmasseindex) ska vara under 30. Sökandena ska utöver adoptionsrådgivning delta i en kurs för blivande adoptivfamiljer och visa god förståelse för frågeställningar kring adoption. Sökandena ska ha beredskap för att adoptera ett barn som har särskilda behov på grund av sin bakgrund.

Adoptionsprocessen

Adoptionsprocessen hos CSS sker i två steg. CSS granskar ansökan och att de krav som ställs på sökandena uppfylls och fattar sedan beslut om godkännande varefter sökandena införs på väntelistan. Detta skede tar cirka en månad. Sedan sammanställs andra skedets ansökan. Enligt CSS:s bedömning är väntetiden efter att andra skedets ansökan lämnats in cirka två år. För sökande som önskar sig ett 4–7-årigt barn kan väntetiden bli betydligt kortare.

Med barnbeskedet får adoptivföräldrarna, förutom grundläggande uppgifter om barnet, också ett omfattande läkarutlåtande och eventuellt en utredning om de biologiska föräldrarnas bakgrund och situation.

Familjen kan resa för att hämta barnet 2–5 månader efter att barnbeskedet erhållits. Resan tar 2–5 veckor beroende på om det krävs att familjen deltar i domstolsbehandlingen. CSS hjälper familjen med de praktiska detaljerna under resan. Adoptivbarnet kommer till Finland med taiwanesiskt pass.

Interpedias kontakt i Taiwan (Kina)

Fastän Taiwan inte undertecknat Haagkonventionen följer landet konventionens linjedragningar. Vår samarbetsorganisation Christian Salvation Service (CSS) är ursprungligen en amerikansk organisation som också är registrerad som en social organisation i Taiwan. Organisationens verksamhet i Taiwan övervakas av Social Affairs Bureau i Taipei. CSS har lång erfarenhet av internationellt adoptionssamarbete. Organisationen samarbetar även med Sverige, Norge, Holland och Australien.

CSS upprätthåller ett litet och högklassigt barnhem Mu-En i Taipei. Barn som placeras i internationell adoption kan även skötas i fosterfamiljer eller i andra barnhem. Utöver adoptionerna gör CSS ett betydande arbete i Taiwan inom andra delområden av barnskyddet, exempelvis har de utvecklat tjänsterna efter adoptionen. CSS grundades 1983 och dess verksamhet för kvinnor och barn bygger på en kristen övertygelse.

Ytterligare information

Välkommen att delta i Interpedias informationsträffar där vi berättar om kontakternas särdrag och om adoptionsprocessen. Möten med Interpedias adoptionsansvariga på kansliet ger möjlighet att personligen diskutera sin situation och sina önskemål. Varje adoptionsprocess är unik.

Ytterligare information om Taiwan ger adoptionsansvariga Eija Kiiskinen: eija.kiiskinen(at)interpedia.fi.

Informationen på denna sida kan ändras.

Läs mera:

Adoptionsprocessen

Adoptionsstatistik

Adoptionskostnader

Infoträffarna