Taiwan

Vår samarbetsorganisation Christian Salvation Service eller CSS passar gifta par och familjer med en kristen övertygelse. Familjerna får ha högst ett barn från förut. Sökandena ska ha beredskap att adoptera ett barn med särskilda behov.

CSS tar just nu emot nya ansökningar som gäller barn i åldern 4–7 år.

Barn i behov av adoptivfamilj

Via CSS är det möjligt att adoptera äldre barn (4–7 år) som kan ha ett traumatiskt förflutet eller andra särskilda behov. Man söker också familjer för syskon.

Vem kan adoptera?

Kontakten är lämplig för gifta par och för familjer som har högst ett barn. Familjen ska ha en kristlig övertygelse och äktenskapet ska ha varat i minst fem år. Sökandena ska ha god hälsa och familjen ska ha en stabil ekonomi. BMI (kroppsmasseindex) ska vara under 30. Sökandena ska utöver adoptionsrådgivning delta i en kurs för blivande adoptivfamiljer och visa god förståelse för frågeställningar kring adoption.

I fråga om barn med särskilda behov kan undantag göras beträffande sökandenas ålder eller antalet tidigare barn i familjen.

Adoptionsprocessen

CSS granskar ansökan och att de krav som ställs på sökandena uppfylls och fattar sedan beslut om godkännande varefter sökandena införs på väntelistan. Enligt CSS:s bedömning är väntetiden för tillfället cirka ett år, men sökandenas beredskap att adoptera ett barn med särskilda behov påverkar väntetiden. Med barnbeskedet får adoptivföräldrarna, förutom grundläggande uppgifter om barnet, också ett omfattande läkarutlåtande och eventuellt en utredning om de biologiska föräldrarnas bakgrund och situation.

Familjen kan resa för att hämta barnet 2–5 månader efter att barnbeskedet erhållits. Resan tar 2–6 veckor beroende på om det krävs att familjen deltar i domstolsbehandlingen. CSS hjälper familjen med de praktiska detaljerna under resan. Adoptivbarnet kommer till Finland med taiwanesiskt pass.

De sökande måste förbereda sig på ändringar under adoptionsprocessen. Praxis formas under de första adoptionsprocesserna.

Interpedias kontakt i Taiwan

Fastän Taiwan inte undertecknat Haagkonventionen följer landet konventionens linjedragningar. Vår samarbetsorganisation Christian Salvation Service (CSS) är ursprungligen en amerikansk organisation som också är registrerad som en social organisation i Taiwan. Organisationens verksamhet i Taiwan övervakas av Social Affairs Bureau i Taipei. CSS har lång erfarenhet av internationellt adoptionssamarbete. Organisationen samarbetar också med Sverige, Norge, Holland och Australien.

CSS upprätthåller ett högklassigt barnhem Mu-En i Taipei. Barn som placeras i internationell adoption kan skötas också i fosterfamiljer eller i andra barnhem. Utöver adoptionerna gör CSS ett betydande arbete i Taiwan inom andra delområden av barnskyddet, exempelvis har de utvecklat tjänsterna efter adoptionen. CSS grundades 1983 och dess verksamhet för barn och kvinnor bygger på en kristen övertygelse.

Ytterligare information

Välkommen att delta i Interpedias informationsträffar där vi berättar om kontakternas särdrag och om adoptionsprocessen. Möten med Interpedias adoptionsansvariga på kansliet ger möjlighet att personligen diskutera sin situation och sina önskemål. Varje adoptionsprocess är unik.

Ytterligare information om Taiwan ger adoptionsansvariga Eija Kiiskinen: eija.kiiskinen(at)interpedia.fi.

Informationen på denna sida kan ändras.

Läs mera:

Adoptionsprocessen

Adoptionskostnader

Infoträffarna