Kina

Kuva Susanna MähönenInterpedia har för närvarande inga ansökningar i Kina och vi sänder inte för tillfället nya ansökningar dit.

 

Barn i behov av adoptivfamilj

De barn som adopteras från Kina kommer för närvarande via programmet för barn med särskilda behov (special needs dvs. sn-programmet). De barn som adopteras via CCCWA är barn i olika åldrar med fysiska särskilda behov. Största delen av barnen är i lekåldern. Alla barn som adopteras från Kina är hittebarn.

Barnen som ingår i sn-programmet är barn som är tillgängliga för internationell adoption och som har särskilda behov. Av barnen som är med i programmet är största delen pojkar.

Vem kan adoptera?

Som sökande godkänns över 30-åriga par och ensamstående som uppfyller övriga kriterier för sökande. Par som adopterar från Kina ska ha varit gifta i minst två år. Om någon av makarna varit gift tidigare ska de sökandes nuvarande äktenskap ha varat i minst fem år. Familjen kan ha högst fyra barn från tidigare. I en ensamståendes familj får det finnas högst två barn under 18 år, och det yngre barnet ska vara minst 6 år. De sökande ska ha god fysisk och psykisk hälsa.

Av makarna ska åtminstone den ena ha fast inkomst. Familjens årliga inkomst ska vara minst 10 000 USD per familjemedlem, adoptivbarnet inberäknat. Familjens förmögenhet ska vara totalt minst 80 000 USD. När man beräknar årsinkomsten för en ensamstående räknar man med en person mer än det verkliga antalet familjemedlemmar efter adoptionen, och familjens nettoförmögenhet ska vara minst 100 000 USD. Dessutom förutsätter de kinesiska myndigheterna att alla sökande har minst gymnasie- eller yrkesexamen.

Familjen behöver dessutom ett positivt utlåtande av en socialarbetare för adoption av ett barn med särskilda behov.

Adoptionsprocessen

Sökandena kan sända sin ansökan till CCCWA genast då de fått adoptionstillstånd.

Det är önskvärt att sökandena förbereder sig väl och sätter sig in i olika slag av särskilda behov och behandlingen av dem, så att de klart kan ange vilken beredskap, vilka resurser och vilka önskemål de har. I samband med barnbeskedet gör familjen upp en preliminär vård- och rehabiliteringsplan för barnet beträffande de särskilda behov som man godkänt.

Innan adoptionsresan inleds sänder CCCWA en officiell inbjudan att komma till Kina för att hämta barnet. Adoptionsresan till Kina kan i allmänhet inledas ett par månader efter det att barnbeskedet kommit. Resan varar i cirka två veckor. Adoptionen fastställs i Kina under adoptionsresan.

Interpedias adoptionskontakt i Kina

Kina undertecknade Haagkonventionen om adoption år 2006. China Center for Children´s Welfare and Adoption (CCCWA) är landets centralmyndighet för adoptionsärenden och lyder under civilministeriet. CCCWA sköter alla internationella adoptioner i Kina. Adoptionssamarbetet mellan CCCWA (tidigare CCAA) och Interpedia inleddes 1995. Som centralmyndighet övervakar CCCWA också de statliga barnhemmen i de olika provinserna i Kina. Barn från alla provinser placeras i internationell adoption.

Ytterligare information

Välkommen att delta i Interpedias informationsträffar där vi berättar om kontakternas särdrag och om adoptionsprocessen. Möten med Interpedias adoptionsansvariga på kansliet ger möjlighet att personligen diskutera sin situation och sina önskemål. Varje adoptionsprocess är unik.

Ytterligare uppgifter om adoption från Kina ges av adoptionsansvariga Eija Kiiskinen: eija.kiiskinen(at)interpedia.fi, tfn 050 469 9911 och Marika Elmeranta: marika.elmeranta(at)interpedia.fi, tfn 050 9195380.

Informationen på denna sida kan ändras.

Läs mera:

Adotionsprocessen

Adoptionsstatistik

Uppföljning och rapportering

Adoptionskostnader

Infoträffarna