Sydafrika

Under 2020 kom fem barn till Finland från Sydafrika via Interpedia. De barn som kommit till Finland under de senaste åren har vanligtvis varit 0–3 år gamla, ibland även äldre. Ansökan kan sändas till Sydafrika genast då adoptionstillståndet beviljats. Väntetiden i Sydafrika uppskattas för närvarande vara under ett år till över två år. Samarbetet med Abba Specialist Adoption & Social Services dvs. Abba fungerar bra och vi tar emot nya sökande till Sydafrika.

Barn i behov av adoptivfamilj

Barnen är ofta mellan åtta månader och sex år gamla. Största delen av de barn som utsetts är 1–3 år.

Barnen kan ha lindriga särskilda behov. Ett av de vanligaste särskilda behoven i Sydafrika är prematuritet. Men familjer söks också för äldre barn och för barn med svårare särskilda behov.

Vem kan adoptera?
  • äkta par och ensamsökande
  • god fysisk och psykisk hälsa
  • parförhållandet ska ha varat i minst fem år (sambo/äktenskap)
  • adoptivföräldrarnas ålder inverkar på adoptivbarnets ålder
  • sökandena kan ha biologiska barn eller adoptivbarn
  • genomförd adoptionsförberedelsekurs
Adoptionsprocessen

Vi sänder regelbundet nya ansökningar till Abba i enlighet med behovet och den aktuella situationen. För närvarande kan ansökan sändas till Sydafrika genast då adoptionstillståndet beviljats.

Väntetiderna hos Abba varierar i hög grad, vilket beror på Abbas praxis för barnbesked. Familjer för barnen utses inte i den ordning ansökningarna kommit in, utan Abba väljer ut den lämpligaste familjen bland alla ansökningar som kommit in från olika länder. I första hand försöker man alltid hitta en adoptivfamilj i hemlandet.

Adoptionsresan
  • vanligtvis ska familjen vara på plats i Sydafrika inom cirka två veckor efter att barnbeskedet erhållits, ibland kan adoptionsresan inledas först om ett par månader beroende på domstolens tidtabell
  • adoptionsresan varar i ungefär fyra veckor

 

Om barnet kommer från området kring Pretoria eller Johannesburg reser familjen endast till Pretoria. Om barnet kommer från någon annan provins reser familjen till denna provins och tillbringar den första veckan eller några dagar där. De får då hjälp av Abbas landsansvariga och/eller en socialarbetare. Adoptionen fastställs i den provins där barnet fötts.

Interpedias kontakt i Sydafrika

Sydafrika undertecknade Haagkonventionen år 2003. Centralmyndigheten för adoptionsärenden i Sydafrika är South African Central Authority (SACA), som lyder under National Department of Social Development.

Interpedias sydafrikanska samarbetspartner är Abba Specialist Adoption & Social Services. Samarbetet inleddes år 2002. Abba, som är Sydafrikas största adoptionsorganisation, arbetar utgående från Haagkonventionens principer.

Abba samarbetar med flera barnhem i olika provinser runtom i Sydafrika. Abba verkar i Pretoria och har dessutom en byrå i Kapstaden.

Ytterligare information

Välkommen att delta i Interpedias informationsträffar där vi berättar om kontakternas särdrag och om adoptionsprocessen. Möten med Interpedias adoptionsansvariga på kansliet ger möjlighet att personligen diskutera sin situation och sina önskemål. Varje adoptionsprocess är unik.

Ytterligare information om adoptioner från Sydafrika ger adoptionsansvariga Marika Elmeranta, marika.elmeranta(at)interpedia.fi eller tfn 050 919 5380.

Informationen på denna sida kan ändras.

Läs mera:

Adoptionsprocessen

Adoptionsstatistik

Uppföljning och raportering

Adoptionskostnader

Infoträffarna