Colombia

Under 2020 kom åtta barn från Colombia till Finland via Interpedia. Barnen som kommit från Colombia under de senaste åren har varit 0–8 år gamla. Vi tar emot nya sökande till Colombia. Den uppskattade väntetiden från det att sökandena blir godkända hos kontaktens adoptionsnämd är 1–2,5 år.

Vi kan sända nya ansökningar till Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Väntetiderna varierar beroende på sökandenas beredskap att adoptera barn med särskilda behov och på önskemålet om barnets ålder. Ansökan kan skickas till ICBF genast då adoptionstillståndet erhållits.

La Casa de la Madre y el Niñon dvs. LCMN kan väljas som kontakt om de sökande uppfyller organisationens kriterier.

Med Fundación Ayuda a la Infancia Hogar Bambi Chiquitines (Chiquitines) håller vi regelbunden kontakt om behovet av nya ansökningar.

Barn i behov av adoptivfamilj

Till Colombia kan sändas ansökningar som gäller barn med särskilda behov i olika åldrar. Barnen har särskilda behov på grund av sin hälsa, sin bakgrund eller sin ålder.

Barnen som kan adopteras är 0–17 år gamla, främst omhändertagna barn med särskilda behov. Också ansökningar som gäller syskon kan sändas till Colombia.

Vem kan adoptera?

Colombia godkänner som sökande äkta par och ensamsökande. Det yngsta barnet man kan önska är 0–4 år i  ansökningar som gäller ett barn och 0–6 år i ansökningar som gäller syskon, om sökandena är under 46 år gamla. De som önskar sig barn i åldern 5–6 år eller äldre kan vara 46–50 år gamla vid tidpunkten för det preliminära godkännandet av ansökan.

Alla sökande som väljer Colombia ska ha beredskap att adoptera ett barn med särskilda behov. Sökandena ska ha god psykisk och fysisk hälsa. Till ansökan bifogas bland annat ett utlåtande av en psykolog och ett bevis på genomförd adoptionsförberedelsekurs.

En del av våra kontakter har därtill egna kriterier för sökande.

Adoptionsprocessen

Ansökan sänds till Colombia varefter den behandlas i kontaktens adoptionsnämnd. Efter godkännande placeras ansökan i den ålderskö som motsvarar önskemålet.

Väntetiderna varierar beroende på kontakt och på sökandenas beredskap att adoptera barn med särskilda behov och önskemålet om barnets ålder.

Beroende på barnets ålder och på hur mycket tid barnet behöver för att förberedas inför adoptionen, inleds adoptionsresan 2–5 veckor efter att barnbeskedet kommit. Adoptionsresan varar uppskattningsvis i cirka fyra veckor. Adoptionsprocessen inleds i den provins där barnhemmet/fosterfamiljen finns. Adoptionen fastställs i domstol under adoptionsresan. En lokal advokat företräder adoptivfamiljen. En tolk hjälper familjen med de officiella ärendena.

Interpedia har ett landskontor och en kontaktperson i Bogotá.

Interpedias kontakter i Colombia

Colombia anslöt sig till Haagkonventionen år 1999. Adoptionsverksamheten övervakas av Colombias högsta statliga barnskyddsmyndighet Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), som bland annat beviljar verksamhetstillstånd till barnhem och som i egenskap av centralmyndighet fastställer alla adoptioner i landet. Via Interpedia adopteras colombianska barn både direkt genom förmedling av ICBF och genom förmedling av två privata organisationer (Chiquitines och La Casa de la Madre y el Niño). Interpedias samarbete med ICBF inleddes 1982.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

ICBF är Colombias högsta statliga barnskyddsmyndighet och lyder under Colombias social- och hälsovårdsministerium. ICBF ansvarar för ett omfattande socialpolitiskt verksamhetsprogram i Colombia. Förutom att ICBF bedriver omfattande barnskyddsverksamhet sköter myndigheten också nationella och internationella adoptioner av omhändertagna barn och koordinerar adoptionsverksamheten i hela Colombia. ICBF har regionala kontor runtom i Colombia och därför kan det komma adoptivbarn från vilken som helst provins i landet.

ICBF tar emot nya ansökningar. Ansökan kan skickas genast då adoptionstillståndet erhållits. ICBF har inga administrationskostnader.

La Casa de la Madre y el Niño (LCMN)

LCMN är en icke vinstdrivande medborgarorganisation som grundades 1942. Organisationen har två egna barnhem och ett skyddshem för gravida kvinnor och deras barn i Bogotá. LCMN har under årens lopp varit en betydelsefull påverkare inom barnskyddet i Colombia och värderas fortfarande högt. Interpedia inledde sitt samarbete med LCMN år 2012.

Utöver ICBF:s allmänna kriterier för sökande önskar LCMN att sökandena är välutbildade, har goda familjerelationer och ett barncentrerat levnadssätt.

Interpedia kommer överens med LCMN om när nya ansökningar kan sändas. Vanligtvis kan ansökan sändas genast då adoptionstillståndet erhållits, men då det gäller 0–4-åriga barn kan man ibland få vänta på sin tur att sända iväg ansökningen.

Fundación Ayuda a la Infancia Hogar Bambi Chiquitines

Chiquitines, som grundades 1978, är en privat barnskyddsorganisation som har ett eget barnhem i Cali. Interpedias samarbete med Chiquitines inleddes 1992. På barnhemmet bor både barn som tillfälligt behöver vård och skydd och barn som kan adopteras.

Interpedia sänder årligen ett par ansökningar (främst gällande 1–4-åriga barn) till Chiquitines enligt organisationens behov.

Ytterligare information

Välkommen att delta i Interpedias informationsträffar där vi berättar om kontakternas särdrag och om adoptionsprocessen. Möten med Interpedias adoptionsansvariga på kansliet ger möjlighet att personligen diskutera sin situation och sina önskemål. Varje adoptionsprocess är unik.

Ytterligare information om adoption från Colombia ger adoptionsansvariga Marika Elmeranta: marika.elmeranta(at)interpedia.fi, tfn 050 919 5380.

Informationen på denna sida kan ändras.

Läs mera:

Adoptionsprocessen

Adoptionsstatistik

Uppföljning och rapportering

Adoptionskostnader

Infoträffarna