Adoptionens eftertjänster

Ni kan boka en tid antingen via jalkipalvelu@interpedia.fi eller per telefon/Whatsapp 050 919 5387

maapallo

Adoptivföräldrarna och de adopterade kan kontakta Interpedia då de behöver hjälp med att utreda den adopterades bakgrund, med att ordna en återresa till barnets födelseland eller med olika slags nätverk. Kopior av alla dokument som kom i samband med barnbeskedet eller erhölls under adoptionsresan uppbevaras i vårt arkiv.

Huvudsyftet med Interpedias tjänster efter adoptionen är att erbjuda i adoptionslagen avsett bistånd med kontakterna till den adopterades födelseland. Adoptionstjänstorganet har till uppgift att bistå adoptivbarnet och dennes vårdnadshavare samt, efter adoptivbarnets död, dennes avkomlingar och deras vårdnadshavare att få uppgifter om adoptivbarnet och hans eller hennes ursprung från den stat från vilken han eller hon anlände (AdL 33 §).

Vårt jobb präglas av tystnadsplikt vilket betyder att vi kan diskutera saker som har med den adopterades bakgrund eller dokument att göra endast på ett möte på vårt kontor då vi kan försäkra oss om kundens identitet. Via telefon och e-post kan vi endast berätta allmänt om tjänsterna efter adoptionen och komma överens om en mötestid.

En familj som planerar en återresa till barnets födelseland kan tillsammans med Interpedia göra upp en plan för resan. Adoptionsmyndigheterna i våra kontaktländer vill att alla barnhemsbesök ordnas genom oss. Barnhemsbesök sker alltid efter överrenskommelse. På det här sättet vill myndigheterna i mån av möjlighet säkerställa att viktiga personer för barnet (t.ex. barnskötare som skött om den adopterade) kan vara närvarande under besöket och att den adopterade har god tid på sig på barnhemmet. Det lönar sig att kontakta oss i god tid så att vi hinner ordna besöket. Allt som oftast går det bra att besöka barnhemmen, men barnhemmets dåvarande situation kan påverka hur det går att ordna besök dit.

Tankar och frågor kring tjänsterna efter adoptionen kan dryftas också med adoptionskuratorn, som även ger svenskspråkig service.

Interpedias tjänster efter adoptionen: 050 919 5387), epost: jalkipalvelu(at)interpedia.fi.

Vad kostar Interpedias tjänster efter adoptionen?

  • Att komma till Interpedias kontor för att diskutera, bekanta sig med sina dokument och få kopior av dessa är gratis.
  • Kostnader kan uppkomma t.ex. om vi hjälper till att ordnar en återresa och det behövs en guide/tolk.
  • Interpedia har inte möjlighet att stå för kostnaderna för en återresa.

Frågor om medborgarskap och landsspecifika frågor

Den adopterades medborgarskap

Beroende på födelseland har den adopterade antingen enbart finskt medborgarskap eller dubbelt medborgarskap. Adopterade som är födda i Sydafrika, Kenya, Colombia, Thailand och Vietnam behåller som regel sitt medborgarskap i födelselandet. Etiopien, Indien och Kina godkänner inte dubbelt medborgarskap. Efter den adopterades ankomst till Finland har det ibland hänt, att dubbelt medborgarskap införts i dokumenten hos den finska magistraten trots att den adopterades födelseland inte godkänner sådant medborgarskap. Om det finns ett fel i den adopterades dokument är det skäl att kontakta magistraten och få felet korrigerat.

Ibland frågar en adopterad hur man ska göra för att bli kvitt medborgarskapet i födelselandet. Det lönar sig att noga överväga om man verkligen vill ge upp detta medborgarskap, eftersom även ett outnyttjat medborgarskap kan vara en del av identiteten. Medborgarskap innebär inte heller automatiskt att man är skyldig att göra värnplikt i landet i fråga eftersom en del av de länder där de adopterade är födda har legoarméer.

I frågor som gäller medborgarskap lönar det sig att kontakta det ifrågavarande landets ambassad i Finland. Vi tar gärna del av erfarenheterna, så att vi framdeles kan ge råd åt adopterade som går igenom motsvarande procedur.

Sydafrika
De som adopterats från Sydafrika har i regel dubbelt medborgarskap, med undantag från barn som har haft ett s.k. foreign birth certificate. I god tid innan ni reser till Sydafrika lönar det sig att kontakta Sydafrikas ambassad i helsingfors därifrån ni får aktuell information om vilka resedokument som behövs. Genom Sydafrikas ambassad i Helsingfors kan barn som adopterats från Sydafrika och har dubbelt medborgarskap ansöka om en förändringsprocess av födelseattesten. Det här betyder att barnet är registrerat i Sydafrika med sitt nya Finländska namn. Efter det här kan man ansöka om ett Sydafrikanskt pass. Den här processen tar flera år och den kan sättas igång ca 6 månader efter att barnet anlänt till Finland eller senare. Sydafrikas ambassad kräver att den här processen ska vara igångsatt när barnet reser till sitt födelseland.

Om ni vill besöka Abba Adoptions, barnhemmet eller något annat ställe som har med adoptionen att göra så bör ni kontakta Interpedia i god tid innan så får Abbas officiella blankett för Tjänster efter adoptionen. När ni har fyllt i blanketten skickar vi den till Abba. Efter det här kan ni planera praktiska detaljer med resebyrån Break Away.  Abba/barnhemmen önskar att man meddelar om eventuella besök minst en månad innan besöket. Om besöket också inkluderar att den adopterade vill reda ut sin bakgrund önskar Abba att vi kommer överens om detta minst 6 månader innan resan.

Etiopien

Etiopien godkänner inte dubbelmedborgarskap. Om det står i den adopterades uppgifter hos befolkningsdatasystemet att hon/han har både Etiopiskt och Finländskt medborgarskap betyder det i verkligheten högst antagligen att det endast är det Finländska medborgarskapet som gäller. Om ni har funderingar kring detta kan ni kontakta Etiopiens ambassad i Stockholm och fråga om de kan kontrollera den adopterades medborgarskapsuppgifter. Om en pojke som är över 18 år skulle ha dubbelt medborgarskap betyder det ändå inte att han måste göra militärtjänst i Etiopien eftersom Etiopien inte har värnplikt utan främst yrkesarmé.

En person som är över 18 år och har bytt bort det Etiopiska medborgarskapet kan ansöka om ett Ethiopian Origin ID kort. Vidare information om kortet får ni från Etiopiens ambassad http://www.ethemb.se/ee_cons_ID.html. Om det blir aktuellt för er att ansöka om kortet lönar det sig att kontkata ambassaden och kontrollera att informationen på deras hemsida är korrekt.

Om ni planerar en återresa till Etiopien ber vi er att vara i kontakt med Interpedia i god tid innan.

Indien

Indien tillåter inte dubbelt medborgarskap. Adoptivbarnet förlorar sitt Indiska medborgarskap när adoptionen fastställs.

Då man reser till Indien måste man ha visum. De som är födda i Indien kan välja mellan att ansöka om vanligt turistvisum, som gäller i ett halvt år, eller ett visum som gäller i 15 år (Persons of Indian Origin – PIO-kort) eller ett som gäller hela livet (Overseas Citizenship of India – OCI-kort). Ansökan inlämnas till Indiens ambassad i Helsingfors men OCI-kortet godkänns i Indien. Det är skäl att reservera gott om tid för visumansökan. Priser och noggrannare instruktioner finns på ambassadens webbsidor:

http://www.indianembassy.fi/pio-card/index.html

http://www.indianembassy.fi/oci-card/index.html

Om ni vill åka till Indien på återresa och besöka något barnhem ordnas detta alltid genom Interpedia. Kontakta alltså oss i god tid innan ni planerar att resa.

Kina

Kina tillåter inte dubbelt medborgarskap.

När man reser till Kina behöver man ett visum. En som är adopterad från Kina kan resa in i landet med ett vanligt turistvisum.

I Kina samarbetar Interpedia med China Women Travel Service (CWTS) när det gäller tjänster efter adoptionen. CWTS ordnar barnhemsbesök och guider/tolkar under återresan, men de hjälper också gärna till med övriga arrangemang för resan. Interpedia sköter kontakten med CWTS.

Under återresan finns det möjlighet att besöka CCCWA, men det lönar sig att planera detta i god tid innan resan så att vi hinner ordna besöket.

Colombia

De som adopterats från Colombia har i regel dubbelt medborgarskap. Det här betyder att en person som adopterats från Colombia behöver ha ett giltigt pass om hon/han reser till sitt födelseland.

Ett Colombiskt pass som fortfarande är i kraft men är av gammal modell, dvs. inte är elektroniskt avläsbart, fungerar inte som resedokument någonstans i världen efter 24.11.2015.

Noggrannare information om förnyande av pass finns på ambassadens webbsidor:

http://finlandia.embajada.gov.co/en

I Colombia sköts alla tjänster efter adoptionen av ICBFs enhet för tjänster efter adoptionen. Enheten sköter också ärenden som har med privata barnhem att göra. Interpedia sköter all kontakt med ICBF och vi har t.ex. ICBFs instruktioner och blanketter om tjänster efter adoptionen som den adopterade ska fylla i.

Thailand

Thailand godkänner dubbelt medborgarskap. När den adopterade är vuxen kan hon/han ansöka om att få ge upp sitt Thailändska medborgarskap.

En Finländsk medborgare behöver inte visum för att göra en under 30 dagar lång resa till Thailand.

I Thailand sköts tjänsterna efter adoptionen av DCYs enhet för tjänster efter adoptionen. FFAC som är privat sköter sina ärenden själv. Interpedia ger de instruktioner som behövs och sköter all kontakt med DCY och FFAC.

Vietnam

Vietnam godkänner dubbelt medborgarskap. År 2014 krävdes registrering av medborgarskapet för att detta skulle bibehållas, men samma år avskaffades registreringstvånget. Enligt de aktuella uppgifterna bibehålls alltså medborgarskapet automatiskt.