Interpedias föreningsmöte

MÖTESKALLELSE

FÖRENINGSMÖTE

Tid: Lördagen 24.10.2020 kl. 14.30
Plats: Interpedia rf:s kontor, Stationskarlsgatan 4 B, 00520 Helsingfors eller via Teams fjärranslutning

Ärenden

Stadgeenliga ärenden:
– verksamhetsplanen, budgeten och medlemsavgiftens storlek år 2021
– personval

Helsingfors, 23.9.2020

Styrelsen

Enligt § 9 i föreningsstadgan: ” Vid föreningsmötet har varje medlem en (1) röst. En medlem kan utöva sin rösträtt antingen personligen eller genom att befullmäktiga en annan föreningsmedlem att utöva hans eller hennes rösträtt. Fullmakten ska vara skriftlig. En medlem kan på detta sätt företräda, förutom sig själv, en (1) annan medlem.”

På grund av servering ber vi om anmälan i förväg senast den 21.10.2020: jenni.ahde@interpedia.fi. Vi skickar instruktioner och Teams-länken till alla som anmält sig och som önskar delta i mötet via fjärranslutning.