Interpedias föreningsmöte

Interpedias föreningsmöte

MÖTESKALLELSE

FÖRENINGSMÖTE

Tid: lördag 6.6.2020 kl 14.30
Plats: Interpedia rf:s kontor, Stationskarlsgatan 4 B, 00520 Helsingfors eller via Teams fjärranslutning

Ärenden:
1) Stadgeenliga ärenden:
– verksamhetsberättelse och bokslut från 2019
– beviljande av ansvarsfrihet för de revisionskyldiga

Helsingfors 14.5.2020
Styrelsen

Enligt § 9 i föreningsstadgan: “Vid föreningens möte har varje medlem en röst. En medlem kan utöva sin rösträtt antingen personligen eller genom att befullmäktiga en annan föreningsmedlem att utöva sin rösträtt. Fullmakten bör vara skriftlig. En medlem kan på detta sätt företräda förutom sig själv en annan medlem.”

Vi ber om anmälan i förväg senast den 3.6.2020: jenni.ahde(at)interpedia.fi. Vi skickar instruktioner och Teams-länken till alla som anmält sig och som önskar delta i mötet via fjärranslutning