Interpedias föreningsmöte

Interpedias föreningsmöte

MÖTESKALLELSE

FÖRENINGSMÖTE

Tid: Lördagen 13.4 2019 kl. 14.30
Plats: Interpedia rf:s kontor, Stationskarlsgatan 4 B, 00520 Helsingfors
Ärenden:
1) Stadgeenliga ärenden:
– verksamhetsberättelse och bokslut från 2018
– beviljande av ansvarsfrihet för de revisionskyldiga

Helsingfors 6.3 2019
Styrelsen

Enligt § 9 i föreningsstadgan: ”Vid föreningens möte har varje medlem en röst. En medlem kan utöva sin rösträtt antingen personligen eller genom att befullmäktiga en annan föreningsmedlem att utöva sin rösträtt. Fullmakten bör vara skriftlig. En medlem kan på detta sätt företräda förutom sig själv en annan medlem.”

På grund av servering ber vi om anmälan i förväg senast den 10.4 2019: linn.ahlfors (at)interpedia.fi.