Addis Abeban koulukeskus (German Church School)

Addis Abeban koulukeskus, Etiopia

German Church School (GCS) on saksalaisen kirkon ylläpitämä koulu- ja sosiaalikeskus, joka on toiminut jo yli 40 vuotta Addis Abebassa. Keskus tarjoaa koulutusta ja tukea lapsille ja heidän perheilleen. Tuki mahdollistaa sen, että lapset saavat käydä koulua, saavat laadukasta opetusta sekä paremmat eväät tulevaisuudelleen. German Church Schoolissa koulunsa aloittaneet oppilaat ovat menestyneet hyvin opinnoissaan ja valmistuneet hyviin ammatteihin, kuten insinööreiksi, lakimiehiksi, kirjanpitäjiksi ja lentäjiksi.

Addis Abeban koulukeskus tarjoaa lähiseudun lapsille peruskoulutusta aina kahdeksanteen luokkaan saakka. Luokat 1 – 8 kattavat Etiopiassa peruskoulun, joka on käytännössä pakollinen. Peruskoulutus on Etiopiassa myös ilmainen, mutta silti useat lapset jäävät koulutuksen ulkopuolelle, sillä opetukseen osallistuminen aiheuttaa kuluja esimerkiksi oppimateriaalien sekä koulupukujen takia. German Church Schooliin valitaan lähialueiden köyhien perheiden lapsia. Kouluun valitaan erityisesti isojen perheiden lapsia, joiden on muuten vaikea saada kaikki lapsensa kouluun, yksinhuoltajien lapsia sekä orpoja. Kustakin perheestä voi German Church School:n päästä vain yksi lapsi.

Kummituen avulla lapsille kustannetaan koulutus, koulupuvut ja -tarvikkeet. Lisäksi lapset saavat osan kummituestaan rahana, joka auttaa lapsen elatuksessa ja tukee lapsen mahdollisuutta pysyä koulussa. Summan merkitys on suuri perheen päivittäisessä selviytymisessä. Koulukeskus noudattaa etiopialaista opetussuunnitelmaa ja kaikki opettajat ovat etiopialaisia. Koulukeskuksessa annettava opetus on korkeatasoista ja Etiopian opetusministeriö on myöntänyt oppilaitokselle auskultointikoulun arvon. Tämä tarkoittaa sitä, että opettajiksi opiskelevat voivat suorittaa kolmen kuukauden harjoittelujakson German Church Schoolilla.

Koulukeskuksessa opiskelee lähes 400 oppilasta ja he aloittavat koulupäivänsä klo 8.30 aamulla ja koulupäivä päättyy klo 15.30 iltapäivällä. Päivän aikana lapset saavat välipalaa koulusta; banaania ja leipää tai leipää ja maitoa. Monet lapset ottavat mukaansa myös lämpimän aterian kotoaan. Myös tukiopetukseen osallistuvat lukiolaiset saavat lauantaisin välipalan.

Laadukkaat puitteet opiskelulle

Koulun laadukasta opetusta tukevat hyvät puitteet, jotka koululla on oppilaille tarjota. Koulussa on laboratorio biologian, kemian ja fysiikan opetusta varten ja tietokoneluokka tietotekniikkaopetusta varten. Koulun kirjasto on oppilaiden käytössä ja käytettävissä on paljon eri aineiden kirjallisuutta. Kirjasto tarjoaa oppilaille myös rauhallisen opiskelutilan. Luokkahuoneissa on kiinnitetty huomiota lapsiystävällisyyteen ja turvallisuuteen; luokkahuoneet ovat värikkäitä ja viihtyisiä ja luokissa on kunnolliset pulpetit oppilaita varten. Liitutaulut ovat useimmissa luokissa liikuteltavia, jotta kaikki oppilaat voivat käyttää niitä. Lisäksi koulun piha on suunniteltu niin, että pihalla on hyvin tilaa leikille ja piha on turvallinen.

Koulussa tuetaan laajemminkin oppilaiden hyvinvointia, sillä koulun tiloissa toimii terveysklinikka ja kaikki oppilaat saavat koulun kautta täyden sairausvakuutuksen. Oppilaat voivat käyttää Etiopian julkisia tai yksityisiä terveyspalveluita ja kuittia vastaan oppilas voi hakea rahansa takaisin koululta. Pihalla on myös vesipiste, josta lapset voivat juoda puhdasta vettä päivittäin. Laadukkaan opetuksen lisäksi koulussa seurataan tarkasti myös oppilaiden poissaoloja ja ollaan kiinnostuneita oppilaiden opintojen etenemisestä.

Inklusiivista opetusta

German Church Schoolissa on panostettu myös inklusiivisuuteen eli vammaisten ja eri tavoin rajoitteisten lasten integroimiseen osaksi kouluyhteisöä. Vammaiset lapset osallistuvat oppitunneille muiden oppilaiden kanssa ja saavat apua muilta lapsilta tarpeensa mukaan.

Liikuntarajoitteiset lapset saavat koulussa käyttöönsä pyörätuolin ja koulun pihalle on rakennettu ramppeja, jotta he pääsevät liikkumaan koulun alueella esteettömästi. Esteettömyyden parantamiseksi koululle on rakenteilla myös hissi. Näkövammaisille on opiskelumateriaalia pistekirjoituksella ja he voivat GCS:n kautta saada myös paljon tarvitut silmälasit.

Erilaisuuden kohtaaminen tukee avarakatseisuutta ja opettaa oppilaille erilaisten ihmisten kohtaamista ja hyväksymistä. Välitunneilla vammaiset lapset leikkivät yhdessä muiden lasten kanssa ja ovat osa koulun yhteisöä. Tämä vahvistaa myös heidän itsetuntoaan.

Peruskoulusta jatko-opintoihin

Luomalla kontakteja muihin oppilaitoksiin sekä kehittämällä hyvän seurantamenettelyn GCS on pystynyt antamaan monille lapsille mahdollisuuden jatkaa koulunkäyntiään omasta koulusta lähdön jälkeen. Jatko-opinnot alkavat lähialueen valtiollisissa oppilaitoksissa, jotka tarjoavat opetusta 12-luokkaan asti. German Church Schoolista lähtiessään opiskelijat siirtyvät luokalle 9 – 10, jotka vastaavat Suomen lukiotasoa. Opiskellessaan lukiossa, entiset German Church Schoolin oppilaat voivat lauantaisin käydä koululla tukiopetuksessa. Kummiohjelmassa mukana olevat lapset saavat rahallista tukea ja tukiopetusta niin kauan kuin opiskelu kestää.

Kun 12. luokan jälkeen jaetaan opiskelupaikkoja valtakunnallisen kokeen tulosten perusteella, GCS:stä koulutaipaleensa aloittaneet oppilaat ovat usein niiden joukossa, jotka saavat opiskelupaikan yliopistossa tai ammattioppilaitoksissa. He ovat kummituen piirissä aina valmistumiseensa saakka. Interpedian kummien on mahdollista tukea nimettyä kummilastaan myös peruskoulun jälkeisissä opinnoissa joko ammatillisessa oppilaitoksessa tai yliopistossa. GCS:n kummiohjelma pitää yhteyttä opiskelijoihin ja seuraa, että kummituki on käytetty sovitulla tavalla esimerkiksi oppilaitosasumiseen ja materiaaleihin.

German Church Schoolin toimintaa voi tukea kummina ja kuukausilahjoittajana.