Eettinen kehitysviestintä

Nepalin pääkaupungissa Kathmandussa työskentelee arviolta 20 000 lasta kotiapulaisena kaukana kotoaan. Kuva: Sami Sallinen (dramatisoitu)

Eettinen viestintä – Eettisen kehitysviestinnän muistilista ja materiaalipankki

Eettinen viestintä on lapsen oikeuksien eteen työtä tekevien järjestöjen viestinnän ytimessä.

Interpedia toteutti vuosina 2018-2019 Kenen äänellä? Näkökulmia eettiseen viestintään kehityskysymyksissä -hankkeen osana Fingon koordinoimaa, EU-rahoitteista Frame, Voice, Report! -hankekokonaisuutta.

Hankkeessa etsittiin ja tuotiin esiin etelän kansalaisyhteiskunnan itse kehittämiä ratkaisuja kehitysongelmiin. Esimerkkeinä käytettiin lapsityön vastaisen pitkäjänteisen työn tuloksia ja aikaansaatua muutosta Nepalissa.

Lapsityötä tarkasteltiin erityisesti tyttöjen ja naisten näkökulmasta, heidän oikeuksiaan ja toimijuuttaan vahvistaen. Nostimme esiin erityisesti nepalilaisia naistoimijoita, joiden ääni kuuluu projektissa tuotetussa materiaalissa.

Eettisen kehitysviestinnän muistilista

Järjestöjen oma oppimisprosessi oli tärkeä osa koko hanketta. Projektin aikana dokumentoimme oman oppimisprosessimme erityisen haavoittuvia ryhmiä kuten lapsityöläistyttöjä käsittelevän viestinnän etiikasta.

Etsimme uudenlaisia näkökulmia siihen, miten erittäin haavoittuvassa asemassa olevat lapset voidaan esittää heitä koskevassa viestinnässä kunnioittavalla ja eettisellä tavalla.

Kiteytimme oppimamme eettisen kehitysviestinnän muistilistaksi, jonka löydät sivun  alalaidasta materiaalipankista.

Tuotettu eettisen viestinnän materiaali kaikkien käytössä

Kuva: Sami Sallinen (dramatisoitu)

Osana hanketta julkaistiin Kenen äänellä?- oppimateriaali, artikkeleita ja minidokumentti lapsityöstä ja sitä vastaan tehdystä työstä sekä järjestettiin seminaari ja kouluvierailuja kehitysviestintään liittyvistä eettisistä näkökulmista.

Tutustu materiaaleihin alla ja ota käyttöön!

Eettisen kehitysviestinnän materiaalit

Lue lisää

 

         

 

Tämä asiakirja on tuotettu Euroopan unionin rahoitustuella. Tämän asiakirjan sisällöstä vastaa tuensaaja, eikä sen voida missään olosuhteissa katsoa heijastavan Euroopan unionin kantaa.